Новини

Срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия

На 15 октомври, 2019 г. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency беше домакин на срещата на Клъстери по Ключова дейност 3 в Брюксел, Белгия. Събитието събра координатори на проекти от цяла Европа, за да обсъдят бъдещето на Еразъм+.

Проведоха се брейнсторминг работилници във формата на Световно кафене. Основните обсъждани теми бяха ползите и предимствата на резултатите от проектите по Ключова дейност 3, тяхното въздействие и как да бъде допълнително засилено, предизвикателствата, които трябва да бъдат решени чрез новите Програми и т. н.

Фондация на бизнеса за образованието използва възможността да представи напредъка на проекта FUTURE и двата текущи конкурса Конкурс за млади хора (13-19 г.) "Професии на бъдещето" https://www.facebook.com/events/541955906607563/ и Конкурс за иновативни игри и инструменти за кариерно ориентиране  https://www.facebook.com/events/984029838631324/

Brussels 01   Brussels 02

Резултати от проучването на средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда в България

На 10.10.2019 в Парк хотел "Москва" бяха представени резултатите от проучването на средносрочните и дългосрочни прогнози на пазара на труда. Проектът за прогнози на пазара на труда стартира през 2013, a Фондация на бизнеса за образованието е част от консорциума, който участва в изпълнението му.

В приветствието си министърът на труда и социалната политика Бисер Петков изрази благодарност към изследователския екип, изготвил прогнозния доклад. Той анонсира създаването на онлайн платформа, в която резултатите ще бъдат достъпни интерактивно, и очерта основните тенденции.

До 2030 г. броят на работещите у нас ще падне под 3 млн. Със 190 хиляди ще намалее броят на заетите, от които най-много ще са лицата с основно и по-ниско образование.

До 2030 г ще се наблюдава структурен излишък на лица с висше образование с около 38 000, както и недостиг на работещи със средно образование с над 77 000 работни места.

Тези несъответствия ще бъдат адресирани в новата стратегия по заетостта с хоризонт 2030. Най-важните мерки ще бъдат:

- подобряване на инвестициите в качествено, адекватно образование и учене през целия живот, в съответствие с нуждите на пазара на труда, преосмисляне на понятията "знание, умение, учене". Необходимо е учебните програми не просто да се актуализират чрез внасяне на нови теми, а чрез нови знания и умения;

- политики за насърчаване на раждаемостта и компенсиране на демографското намаляване на населението;

- активни мерки за активиране на незаетите, хората с увреждания, задържане на възрастните служители, 

- кариерно ориентиране и подкрепа за по-добър баланс между личен и професионален живот, вкл. промяна на нагласата на работодателите при наемане на служители (млади жени, хора с увреждания, възрастни);

- политика по доходите, осигуряване на мотивиращи заплащане - натискът е тази посока ще нараства през следващите години поради дефицита на кадри. В противен случай ще бъдем свидетели на още по-голям отлив на мозъци (brain drain).

- целенасочени инвестиции в сектори като здравеопазване и грижи за възрастни, образование, наука и култура, което е показател за развитието на едно общество;

- насърчаване на инвестициите във високо специализираните сектори, научно-изследователската, иновационна дейност и технологичното развитие на икономиката.

Доц. Ралица Ганева акцентира върху основните изводи от доклада. Сред предизвикателствата, които тя очерта, бяха:

- развитието на информационните и комуникационните технологии и автоматизацията на работните места;

- демографските промени като намаляване и застаряване на населението, увеличаване на кохортите с възрастни лица над 55 годишна възраст; спад на работещото население - в средносрочен план с 3,7% процента до 4,3 млн души. В дългосрочен план данните са още по-тревожни.

- демокрация на образованието и увеличаване броя на висшистите. До 2024 г над 1/4 от населението ще бъде с висше образование. При тях заетостта е над 90 процента, със средно се запазват и леко намаляват в дългосрочен план, а заетостта при лицата с основно и по-ниско образование намалява.

- силна регионализация, урбанизация, мобилност, като това се отразява силно на заетостта, в най-голяма степен фокусирана в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Заетостта ще бъде концентрирана в няколко сектора:

- преработваща (21,6%) - най-вече хранително-вкусова и текстилна промишленост, производство на метал и метални изделия;

- 16,1% търговия и ремонти - очаква се свиване с 16% в средносрочен и с още 12% в дългосрочен план

- 8,4% - строителство 

- 8,2% -16% държавно управление

- 7,3% - транспорт

- 6,9% - образование

- 6,1% - здравеопазване

- Едва 3,2% са заети в ИКТ (малко над 94 хиляди)!!! Ралица Ганева подчерта водещата роля на този клъстър за създаване на икономика на знанието, с висока добавена стойност и необходимостта от повече инвестиции в развитието на технологичния сектор. В него се очаква устойчива заетост. Мит е, че те са с висока квалификация, много от тях са със средно образование, най- младият сектор, едва 10% са над 50 години, 60% са мъже.

На другия полюс са секторите образование и здравеопазване, с преобладаващ дял на жените, застаряващи кадри и огромен недостиг на човешки ресурси.

Сред несъответствията, които се наблюдават на пазара на труда, са т. нар. недозаетост, при която лица с висока образователна степен, са ангажирани на по-нискоквалифицирани позиции (шофьори на такси, продавачи, рецепционисти и др.). В Европа този проблем касае 1 от 4 души с висше образование, а до 10-15 години същата ситуация ще се наблюдава и у нас.

Съответно налице е и обратната тенденция на свръхзаетост - наемане на служители с по-ниска от нужната квалификация, поради недостиг на кадри.

Причините за несъответствията са:

- Свръхпредлагане на заети с висока квалификация. 

- Структура на заетостта, в която преобладава търсене на работна ръка със средна квалификация

- Неконкурентно заплащане, което води до пренасочване на лица с висше образование към работни места с по-високо заплащане или ги подтикват към миграция.

- Дефицит на специалисти в определени браншове.

Медицински и образователни специалисти са водещите професии, в които ще има нарастващо търсене до 2024 г. В същото време ще намалява търсенето на продавачи, сервитьори и готвачи.

Детайлите по сектори разкриват кои ще бъдат водещите професии след 15 години - а именно, отново работници и машинни оператори. Например в сектора телекомуникации, където България няма производство, съответно се търсят и продавачи.

Докладът е публикуван на страницата на МТСП:  https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/informaciq%20za%20pazara%20na%20truda%20tekusto%20systoqnie%20i%20prognozi/_LMforecasts_Analysis2__BG(1).pdf

MTSP 01   MTSP 02

Станете посланици на бъдещето!

Уважаеми колеги, 

Както знаете, през тази година стартирахме иновативната кариерна игра "Пътешественик в бъдещето", създадена по европейския проект FUTURE, чийто координатор е Фондация на бизнеса за образованието и в който участват още 6 кариерни, научно-изследователски и технологични организации от цяла Европа.

Slide10

Играта е предназначена за млади хора от поколението Z (ученици в прогимназиален и гимназиален етап), но също така може да се използва и със студенти и възрастни.

Тя представлява иновация в европейски мащаб с това, че съчетава темата за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето с високи технологии - 3D виртуален свят, подобен на Second Life, и игрови сценарии, заимстващи елементи от стаи на загадките, уеб куестове и др.

По този начин създадохме неповторимо изживяване, при което  играчите използват свой аватар, с който се придвижват в играта, сблъскват се с различни образователни приключенски мисии и задачи.  Така те усвояват познания за света на бъдещето и подобряват своите кариерни умения – критично мислене, вземане на решения, креативност, решаване на проблеми, гъвкавост и самопознание

Играта може да се използва само на компютър, чрез безплатен софтуер, който се инсталира предварително, след което да се използва неограничено. Всеки играч създава свой профил (аватар), с който участва в мисиите във виртуалния свят

Подробна информация и ръководство можете да намерите на сайта на проекта FUTURE -  http://future-time-traveller.eu/bg/платформа-пътешественик-в-бъдещето/ 

Играта предлага множество начини на приложение:

  • като демонстрация в час или в сесия по кариерно ориентиране, която да послужи за отправна точка на дискусия за професиите на бъдещето;
  • като състезание (при използване в кабинет по информационни технологии от няколко компютъра) между отделни играчи или отбори; 
  • като индивидуално задание, при което участниците могат най-пълно да използват възможностите на играта и в резултат на което да създадат свой проект за професии на бъдещето; 
  • като конкурс, в който младите хора могат да представят своите идеи за професиите на бъдещето и да спечелят чудесни награди.

..

к

Каним ви да се запознаете с играта и да я използвате в своята практика, като по този начин самите вие като практици в областта на кариерното ориентиране, повишите своите познания за професиите на бъдещето и за новите технологии и методи, които ще се прилагат все повече в кариерното ориентиране!

Фондация на бизнеса за образованието ще издаде сертификат за продължаващо самостоятелно онлайн обучение с продължителност 10 часа на всички участници - кариерни консултанти, учители, обучители, младежки работници и др. - които ни помогнат да разпространим играта до повече млади хора! 

Ето как можете да се включите:

1. Запознаване с играта

Инсталирайте играта като следвате инструкциите и създайте свой профил.  
Наименованието на профила може да бъде съчетание от 2 думи, например: 189su Sofia, Georgi Petrov или какъвто пожелаете – например Albert Einstein).

Преминете всички мисии в играта и попълнете анкетата за обратна връзка

Ако използвате Facebook, ще ви бъдем благодарни, ако харесате страницата на проекта FUTURE и споделите в нея впечатленията си от играта „Пътешественик в бъдещето“!

Препоръчваме ви да изтеглите и доклада "Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето", в който ще откриете полезна информация, която може да ползвате в процеса на кариерно информиране. 

future-report-bg

Докладът съдържа статии по различни теми, като глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта „Пътешественик в бъдещето“.  

Ще се радваме, ако играта ви е вдъхновила и решите да се включите в Европейския конкурс за иновативни инструменти и игри за кариерно ориентиране. Можете да участвате индивидуално, като екип от професионалисти или съвместно със своите ученици и клиенти! 

FUTURE Contest-Tools banner BG

2. Представяне и приложение с клиенти

Представете играта пред млади хора и ако е възможно, направете снимки.

Насърчете ги да участват в конкурса "Капсула на времето - Професии на бъдещето", като ни изпратят до 31 декември 2019 г. свое описание на професия, която все още не съществува. Всеки участник може да изпрати повече от една професия и така ще има още по-голям шанс да спечели някоя от страхотните награди като Google mini smart колонки, GoPro action камера или раница със соларно зарядно!

FUTURE Contest-Youth banner BG

Поканете поне 5младежи, с които работите, да създадат свои профили в играта и да преминат всички мисии. Помолете ги да ви дадат наименованията на създадените от тях профили и да попълнят анкетата за обратна връзка.

Ще бъдем изключително благодарни, ако харесат страницата на проекта FUTURE и ни помогнат да разпространим играта сред повече млади хора (включително чрез социалните медии)!

3. Заявка за издаване на сертификат

Попълнете и изпратете на имейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. следната бланка:

1. Кратка информация за вас:

Вашите имена

 

Населено място

 

Месторабота (училище, кариерен център, университет, бюро по труда, НПО или др.)

 

Име на създадения от вас профил в играта

 
   

2. Информация за представянето и приложението на играта

Период (дата)

 

Място и начин на представяне

 

Брой участници

 

Ако е възможно, изпратете ни снимки от представянето на играта или от използването й с младежи.

 

Моля, приложете списък с наименованията на създадените от младежи профили в играта

1.

2.

3.

4.

5.

   

3. Обратна връзка

Моля, не забравяйте да попълните анкетата за обратна връзка от свое име.

Бихте ли споделили накратко какво в играта намирате за най-полезно, какви са впечатленията ви от приложението й с младите хора и защо бихте я препоръчали?

 

 

Благодарим ви предварително за подкрепата и ви желаем усмихнато и изпълнено с възможности бъдеще!

 

Още статии ...