Новини

Проектът WINGS ще помогне на предприемачите да разперят криле в международния бизнес

WINGS kick-off

Проектът WINGS - "Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи" - е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да стимулира успеха в международните дейности за стартиращи фирми и предприемачи чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри.

Интернационализацията на компаниите е важен въпрос за ЕС и през последните години. Въпреки това липсва дух на интернационализация и знания, за да се гарантира, че една компания ще има успех в чужбина с определена стабилност. Чрез развиване на способностите за интернационализация сред МСП, стартиращи предприятия, потенциални предприемачи, предоставяйки им необходимите знания, ние се стремим да запълним тази празнина.

Проектът включва 6 организации: Университета на Кипър, Danmar Consulting - Полша, FyG Consultores - Испания, INOVA + Португалия, Фондация на бизнеса за образованието - България и Bitz - Чехия, чиято начална среща по проекта се състоя в Никозия през декември 2018 г.

През следващите 2 години партньорството ще произведе 3 основни продукта: 

 • Рамка на компетентностите за интернационализация на стартиращи предприятия и предприемачи;
 • Онлайн курс за развиване на умения и компетенции за стартиране и управление на успешна международна компания;
 • 6 сериозни он-лайн игри, които ще позволят на предприемачите практически да упражняват уменията, необходими за развитието и разширяването на собствен бизнес в чужбина.
 
 

Учебна визита по проект Ladies first! в София, България, между 10 и 14 декември, 2018

Екипът на Ladies first! достигна до изключително важен момент от изпълнението на проекта - началото на пилотната фаза. За да подготвят и организират процеса, партньорите се събраха в София за едноседмична учебна дейност от 10 до 14 декември 2018 г. и приложиха в реална среда теория и инструменти от всички разработени модули, които ще подкрепят професионалистите, работещи с жени за постигане на баланс между професионален и личен живот.

Като част от учебните дейности бяха проведени две учебни посещения. Екипът на Ladies first! се срещна със Светла Тонева - директор на Центъра за професионално обучение към Колежа за работническо обучение. Тя представи подробно два от техните проекти, свързани с равенството между половете и преодоляването на дискриминацията - Getup: Обучение за равенство между половете и практики в образованието и пазара на труда и Преподаване в многообразие http://www.teach-d.eu/. Тя се запозна с целите и постиженията на Ladies first!. Последва дискусия между всички участници.

Другата учебна визита беше част от Националното обучение за кариерни консултанти, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в София. Около 60 кариерни специалисти от цялата страна също чуха повече за проект Ladies first! и неговите интелектуални продукти, от които ще се възползват общностите на кариерните и обучителни специалисти.

Ladies first Sofia 01  Ladies first Sofia 02

Ladies first Sofia 03  Ladies first Sofia 04

Ladies first Sofia 05  Ladies first Sofia 06

Ladies first Sofia 07

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Future Time Traveller навърши една година!

Преди 12 месеца нашият мултинационален екип стартира инициатива, насочена към трансформиране на кариерното ориентиране на поколение Z чрез игрови сценарии и за подготовка на младите хора за работните места на бъдещето.

future-meeting 2

 • Основната ни цел е да насърчим развитието на мислене, ориентирано към бъдещето. Нашата иновативна кариерна игра в триизмерно виртуално пространсто ще помогне на младите хора да изследват бъдещия свят, да разберат тенденциите на пазара на труда, нововъзникващитеработни места и умения за тях и да поемат кормилото на собственото си бъдеще.
 • На второ място, искаме да подобрим капацитета на кариерните консултанти за предоставяне на ориентирани към бъдещето кариерни услуги.За тази цел ще изготвим практически насоки, семинари, конкурси и електронен сборник с добри практики, подкрепящи иновативното кариерно ориентиране.
 • В крайна сметка се надяваме да дадем тласък на иновациите и ориентираната към бъдещето политика с нашия доклад "Пътна карта за професионално ориентиране за бъдето" и доклада за оценка на въздействието, който ще обобщи резултатите и ще даде доказателства за това как тези методи работят.

Тази една година беше много продуктивно време, изпълнено с вдъхновение и успешни дейности:

 • Проведохме проучване, за да определим дали младите хора са готови за бъдещата си кариера; доколко подготвени са кариерните консултанти да ги напътстват; и каква подкрепа е необходимо да окажат политически отговорните експерти.
 • Изготвихме доклад Пътна карта за политиките по кариерно ориентиране за бъдещето.
 • Разработихме методологията и сценариите на нашата кариерна игра Пътешественик в бъдещето и започнахме разработването на платформата, в която тя ще функционира.
 • Стартирахме уебсайта на проекта  http://future-time-traveller.eu и неговата Facebook страница, която вече има над 270 последователи.
 • Представихме постигнатите до момента резултатите на семинари за експерти по кариерно ориентиране.

Проучване за нуждите от подкрепа за кариерно ориентиране за професиите на бъдещето

През първите месеци на проекта проведохме онлайн проучване сред 159 млади хора на възраст 15-20 години, 39 специалисти и 15 експерти по кариерно ориентиране в 7-те партньорски държави – България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Великобритания.

 

88% от анкетираните млади хора казват, че е важно те да бъдат информирани за работните места на бъдещето и за промените в света на труда, но половината от тях в момента не учат за тях в училище или самостоятелно. Само една трета от младите хора казват, че познават тенденциите на пазара на труда и надеждните източници на информация. В същото време 58% се чувстват информирани или по-скоро информирани за бъдещи работни места, което не е факт според мнозинството кариерни консултанти и експерти.

 future-survey-bg

Проучването потвърждава значението на широк спектър от компетенции, които младите хора трябва да притежават, за да бъдат подготвени за бъдещата си кариера. Познаването на тенденциите на пазара на труда, самопознанието, гъвкавостта и готовността за промяна се оценяват като най-важните професионални умения за бъдещето от всички участници в проучването. Кариерното планиране и уменията за вземане на решения също са много важни за всички групи. Повече от 90% от всички анкетирани наблягат на значението на творчеството, иновациите и предприемаческия дух. Кариерните специалисти подчертават, че позитивните нагласи към бъдещето и аналитичните умения са от решаващо значение, макар че младите хора ги определят като по-малко значими.

Кариерните консултанти също трябва да се подготвят по-добре за професиите на бъдещето, показва проучването. Повече от 1/3 казват, че способността им да прилагат цифрови инструменти е или "относително добра" (28%), или "се нуждае от подобрение" (10%). Един от всеки десет кариерни специалисти признава, че трябва да развие по-задълбочено знанията си за тенденциите и ресурсите на пазара на труда, за нуждите на младите хора, както и да подобри уменията си за създаване на кариерни инструменти, предназначени за новото дигитално поколение.

Понастоящем практикуващите кариерно ориентиране развиват тези компетенции чрез самостоятелно обучение и в хода на своята практика. Повечето респонденти не могат да идентифицират конкретен уеб източник на информация и признават, че "липсва такава платформа, която адекватно да предоставя информация за това как да работим с младите хора по тази тема".

Освен онлайн платформи с полезна информация, повече от половината кариерни консултанти биха използвали примери с добри практики, обучения и обучителни ресурси, които директно да прилагат в работата си. 1/3 са на мнение, че конкурс за професионално ориентиране също би бил полезен. Това е важно послание към политиците, че е нужно по-голямо предлагане на актуално продължаващо обучение, за да се гарантира, че качеството на услугите е адекватно на нуждите на младите хора и на тенденциите на развитие.

Констатациите от проучването са представени в доклад, който очертава пътя към кариерно ориентиране за бъдещето. Технологичните и социалните промени, трансформациите на пазара на труда са само част от предизвикателствата пред традиционните подходи към кариерното ориентиране. Бъдещето призовава към нова парадигма за младите хора, обучаващите и лидерите. Не е достатъчно да покажем на младите хора как се променя светът. Те трябва да разберат ЗАЩО се променя, КАКВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА и работни места ще донесе, какъв вид УМЕНИЯ ще изисква. Услугите за кариерно ориентиране трябва да се превърнат в ОРИЕНТИРАНЕ ЗА БЪДЕЩЕТО, а политиката за образование и кариерно ориентиране - в ЛИДЕРСТВО ЗА БЪДЕЩЕТО.

future-report-bg

Докладът съдържа статии по различни теми, като например глобалните тенденции, които оформят бъдещия пазар на труда; предизвикателствата и ролята на практикуващите професионално ориентиране; потенциалното въздействие на учебната среда на виртуалния свят и други технологии върху развитието на управлението на кариерата и трансверсалните умения. Той предоставя много примери за иновативни игри и ресурси за онлайн кариера. Описана е и методологията, която стои зад играта Future Time Traveller.

Докладът е свободно достъпен  на български, на английски и на останалите партньорски езици. Резултатите от него бяха обсъдени по време на семинари за специалисти по кариерно ориентиране и представители на институции.  

Ето част от изводите и посланията, които участниците споделиха, че ще отнесат със себе си от събитието:

 • „Ние, кариерните консултанти, не трябва да седим и да чакаме бъдещето да дойде – трябва ние да сме водачите в него – нещо като екскурзоводи в бъдещето.“
 • „Ако искаме децата ни да бъдат пълноценни за себе си и света, сега е времето да инвестираме време и усилия, за да им осигурим възможността да го постигнат!“
 • „Чудесен, актуален, иновативен, модерен и много полезен за младите хора от поколение Z проект! Необходимо е активно и бързо актуализиране на дигиталните умения на самите кариерни консултанти. Много е важно те да „говорят“ умело новия „майчин език“ на младите хора, за да бъдат максимално полезни в ролята си.“
 • „Кариерното консултиране очевидно се променя. Има необходимост от включване на кариерните консултанти във форми за поддържане на квалификацията.“
 • „Бъдещето на професията ни зависи от способността ни да сме в крак с всички тенденции. Трябва да се стараем да сме информативни за клиентите си. Игровите подходи са бъдещето на образованието.“
 • „Този проект доказва, че в днешна България има все още хора, които мислят за предизвикателствата на бъдещето и не жалят усилия и енергия да бъдат част от него и да изпълнят своя дълг към бъдещите поколения.“

 future-seminar

Какво ще донесе БЪДЕЩЕТО?
Следващата година, след тестване и пилотиране, платформата и методологията ще бъдат представени в демонстрационни събития и творчески семинари за разработване на сценарии за иновативно кариерно ориентиране. Ще организираме конкурс за иновативни услуги за професионално ориентиране и конкурс за млади хора Капсула на времето "Професии на бъдещето".

През 2020 г. най-добрите практики и идеи от двата конкурса ще бъдат събрани в електронна книга, а партньорите ще изготвят доклад за въздействието на проекта. Двата продукта ще допълнят пътната карта и ще подпомогнат устойчивото разпространение на подходс, методологията и политическите послания от проекта. Резултатите ще бъдат представени на заключителни събития във всички страни.             

БЪДЕЩЕТО се нуждае от вас!

 • Присъединете се към нашата Facebook общност, за да поличавате актуални новини и вдъхновение!
 • Помогнете ни да популяризираме проекта, така че повече млади хора и практикуващи професионално ориентиране да могат да се възползват от иновативните резултати!
 • Бъдете лидери на промяната в преосмислянето на кариерното ориентиране и в подкрепата за иновациите!

Future Erasmus logo

ПРОЕКТ N° 590221-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за съдържанието на публикация и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея. 

Още статии ...