Новини

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в Ask4Job: Умения за възрастни за успех в кариерата, 2017-1-IT02-KA204-036755, програма Еразъм+, KA2

Проектът Ask4Job, койтоофициално стартира в Рим, Италия, е вдъхновен от Новата европейска програма за уменията (COM 2016 – 381). Програмата набляга на усъвършенстването и придобиването на нови дигитални умения от участниците на пазара на труда в Европа, с цел осигуряване на тяхната продуктивност и подкрепа на възрастните хора в усвояването на ключови компетентности и широк спектър от умения.

Днес много хора в Европа не умеят да четат и пишат добре. Освен това, дигиталните умения на огромна част от хората са много слаби. Такава реалност носи заплаха за сериозна безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни лица се считат и за нискоквалифицирани. В рамките на проекта, екипът на ASK4JOB ще има за цел да образова хора, които търсят подходящи форми на учене на пазара на труда. Специално внимание ще се обърне на придобиването на дигитални умения и компетентности. Една от целите на проекта е да създаде инструментариум за оценяване на обучителните методи и дигиталната грамотност на дългосрочно безработните.

Екипът на проект ASK4JOB ще се стреми да допринесе за:

1) постигане на дигитално гражданство и придобиване на дигитални умения;

2) създаване на равен достъп до интернет, подкрепа за иновациите и развитие на креативността.

Проектът обединява усилията на 11организации от 9 различни страни: E.Ri.Fo. (Италия), FyG Consultores (Испания), Turgutlu Kaymakamligi (Турция), Best Cybernetics (Гърция), Foxpopuli (Швеция), Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center (Литва), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Полша), Directorate of Secondary Education, Chania (Гърция), Institute for Private Enterprise and Democracy Foundation (Полша), Фондация на бизнеса за образованието (България) и All Digital (Белгия).

Първата среща на партньорите се състоя в офиса на координатора E.Ri.Fo в Рим, на 6-ти и 7-ми ноември, 2017. По време на срещата партньорите имаха възможност да представят своите организации и да създадат нови контакти. Координаторът представи проекта и насочи вниманието на партньорите към най-важните аспекти на неговото реализиране. Целите и дейностите на проекта, етапите на развитие, мерките, предвидени за постигане на целите, разпространението на информация и финансирането бяха подробно дискутирани.

Ask4Job 08112017

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind е готов!

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс.

Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност.

Инициативата включва: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“; Българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството (Гърция), Университета в Лодз (Полша), Университета „Титу Майореску“ (Румъния) и Университета в Шефилд (Великобритания).

Open Mind Meeting Lodz

Втора среща по проект OpenMind - Университет в Лодз, 18 Май 2017 г.

 

Иновативният онлайн курс обхваща 8 модула с обща продължителност 75 учебни часа (3 ECTS кредита).

  1. Основи на социалната икономика и предприемачеството
  2. Бизнес мениджмънт
  3. Нормативна рамка
  4. Канава на бизнес модел 
  5. Социален корпоративен маркетинг
  6. Набиране на средства
  7. Изготвяне на бизнес план
  8. Реализиране на социални проекти и постигане на социално въздействие

В допълнение на обучаемите ще бъде предоставен електронен сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени социални предприемачи, събрани от всички страни партньори по проекта.

Open Mind Ebook

Методологията на курса включва също учебна програма, инструментариум за признаване на резултатите и наръчник за обучители. Съдържанието беше преведено на езиците на партньорите и над 60 ментори и наставници преминаха обучение за оказване на онлайн подкрепа на обучаемите в рамките на курса.

Обучение на обучители в Стопанска Академия ‚Д. А. Ценов“ - Свищов

Геймифицираната онлайн обучителна платформа ще бъде достъпна скоро чрез официалната уеб страница на проекта Open Mind – http://open-mind-project.eu. Плаформата ще предоставя възможност за работа на всички езици на страните партньори (български, гръцки, полски, румънски и английски).

Игровите елементи (мисии, нива, награди, конкурентност, сътрудничество и забавление) допринасят за създаване на една ангажираща и мотивираща образователна среда, чрез която, по вълнуващ начин, обучаемите ще придобият основни знания и умения и ще развият иновативното си мислене и инициативност, които са им необходими, за да станат социални предприемачи.

До края на 2017 г. в геймифицирания онлайн курс ще се включат 120 студенти и възрастни. Резултатите ще бъдат представени по време на двата Национални уъркшопа по проект Open Mind през февруари следващата година в София и Свищов.

Искате да се включите?

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind стартира официално през м. март следващата година. Ако искате да сте част от Приключението Open Mind, харесайте нашата Facebook страница и научавайте първи новините! 

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Национална програма и интерактивен портал по кариерно ориентиране в училище

През последните 2 години екипът на Фондация на бизнеса за образованието беше ангажиран в проект на Министерството на образованието за създаване на Национална програма за кариерно ориентиране в училище.

Програмата е насочена към педагогически съветници, психолози и учители, и осигурява цялостна методическа рамка за кариерно образование и ориентиране на учениците от всички етапи и видове образование (начално, прогимназиално, професионално и профилирано).

Учениците се запознават с теми, свързани със себепознанието, проучване на кариерните възможности, вземане на решение и осъществяване на кариерни преходи посредством разнообразни дейности. Програмата е структурирана по класове и осигурява гъвкавост в прилагането. Кариерните специалисти могат да избират между различни игри, групови упражнения и проектни задачи, дискусии, срещи с професионалисти, посещения на работни места, работилници за умения, карнавали, индивидуални сесии и други ефективни методи и подходи.

Интерактивната онлайн версия на Програмата е достъпна на http://orientirane.mon.bg/programa/. Тя позволява достъп чрез едно кликване до огромен брой практически ресурси – упражнения, тематични филми, инструменти за оценка, полезни ресурси и вдъхновяващи добри практики. Предвидени са специфични методически насоки за работа с ученици в риск от отпадане и ученици със специални образователни потребности.

MON-platform

Ключов елемент на Програмата е училищният Клуб Кариера. Иновативният проект, стартиран от ФБО през 2007, беше признат от МОН за успешен модел за кариерно ориентиране в училище и през последната година беше разпространен в 42 училища в цялата страна.

MON-meeting 1   MON-results

По време на едногодишната пилотна фаза ефективността и въздействието на Програмата бяха оценени чрез анкети с над 7600 ученици и повече от 100 експерти и кариерни специалисти. Събраната обратна връзка беше изключително положителна. Резултатите от проекта бяха представени от Министерството на образованието на финалното събитие по проекта, което се проведе в края на миналата седмица в София. Голямата част от учениците оценяват дейностите по кариерно ориентиране като полезни, интересни и важни за своето бъдеще:

„Научих важни неща за живота, които не се преподават в училище.“

„Запознах се с пазара на труда и какви професии се търсят най-много. Също така вече имам яснота коя професия мога да упражнявам въпреки зрителния си проблем.“

„Хареса ми самата атмосфера, която имаше в нашия клуб Кариера, като място, където на някого реално му пукаше какво ще се случи в мен в бъдеще; както и дискусиите по филмите и обсъждането на казуси.“

„Срещите с представителите на различни професии и посещенията на работните им места ме накара да се преориентирам, защото имах погрешна представа за професията, която си бях избрала; сега се надявам да съм направила правилния избор и да си реализирам кариерния план, макар да имам и план Б.“

„Харесаха ми срещите с бивши възпитаници на гимназията, които са постигнали много в професията си и ми се прииска след много години и аз да бъда на тяхното място и с мен да се гордеят моите учители.”

„Доволна съм от това, че ми беше обърнато специално внимание.” 

„Интересно и различно от всичко в училище.”

 „Дотолкова съм впечатлена, че ще завърша психология и ще потърся работа като кариерен консултант, защото вярвам, че това е професия на бъдещето.“

 

ПроектBG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и социални фондове.

MON-logos

 

Още статии ...