Новини

GCDF Стипендианска програма и награди за професионално развитие 2016

NBCC Foundation  и Center for Credentialing & Education (CCE) 2016 обявяват ежегодната си стипендиантска програма и награди за професионално развитие.

Стипендиантската програма има за цел да насърчи развитието на качествени консултантски услуги. Ще бъдат присъдени две стипендии в размер на $ 5 000 на GCDF кариерни консултанти в Европа. Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

  • към момента притежават валиден GCDF сертификат или се обучават по програмата GCDF и 
  • същевременно са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и други сродни специалности.
Награди на CCE за професионално развитие - ще бъдат връчени 4 награди в размер на $ 500. Кандидатите трябва да притежават валиден GCDF и да допринасят за неговото популяризиране като:
  • предлагат обучение, водещо до сертификат;
  • са инициирали програми, които популяризират сертификата, в техните организации;
  • са изнасяли презентации по време на конференции по темата;
  • са провеждали проучвания;
  • са автори на публикации;
  • заемат лидерски позиции в работни групи, асоциации и др.;
  • предлагат менторство на лица, които се обучават за кариерни консултанти.
Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2016 г.
 
Подробна информация за стипендиантската програма и изисквания за кандидатстване можете да намерите на посочените линкове: GCDF scholarship program и CCE professional development awards.

Успех!

Проучване по проект CULTOUR показва необходимост от развитие на междукултурните умения на работещите в туризма

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на втората партньорска среща по европейския проект Cultour, която се проведе в София на 14 и 15 април 2016. Инициативата е насочена към учители и обучители в сферата на туризма и има за цел да осигури необходимите умения и да стимулира мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и подобряване на междукултурните умения на работещите в сектора.

Туризмът е един от най-важните икономически сектори за европейската икономика, допринасящ за 5% от БВП и над 15 милиона работни места. Високата мобилност на персонала, характерна за туризма, осигурява различни възможности за заетост, но и предизвикателства, свързани с липсата на определени умения. Сред тях са междукултурните компетентности, които са от особена значимост не само за служителите, ангажирани пряко в работата с клиенти, но и за ефективната комуникация на всички в организациите, които се отличават с все по-голямо културно разнообразие.

Като се има предвид и че голяма част от работещите в туризма нямат специално образование, става ясно, че признаването на уменията и знанията, придобити по неформален път е много необходимо и би облекчило възможностите за работа и обучение в друга държава.

Cultour обединява партньорски организации от Франция, Испания, Италия, Португалия, Турция и България. Междукултурните умения са от голяма значимост в шестте европейски държави, в които всеки десети е зает в сферата на туризма. В първите месеци на проекта те проведоха проучване сред обучители, мениджъри и работещи в сферата на туризма, с цел да изведат основните проблеми и нужди, свързани с компетентностите в областта на междукултурното общуване.  

Основни изводи от проучването (презентация)

Резултатите показват, че недостатъчната квалификация на работещите е сред основните предизвикателства пред туризма в партньорските страни. Това дава пряко отражение на качеството на услугите, особено в контекста на опитите за привличане на клиенти от нови пазари с услуги и продукти, които отговарят на техните културни специфики и нужди. От служителите се изисква да притежават широка обща култура, междукултурни познания и опит, каквито в момента те придобиват най-вече в практиката.

Като цяло секторът изпитва остра нужда от мениджъри на средно управленско ниво, специалисти в нововъзникващи и редки сектори като гурме, винен, голф спа и уелнес туризъм и др. На всички нива в обслужването в партньорските държави има недостиг на квалифицирани кадри, което се дължи на
неблагоприятните условия на труд, сезонната заетост и немотивиращо заплащане, както и на липсата на възможности за обучениe и развитие за персонала, водещи до отлив на опитни специалисти.

Преобладаващата част от анкетираните в шесте държави работят ежедневно или поне веднъж седмично с представители на различни култури - туристи, клиенти, колеги и партньори, а над половината споделят, че са се изпадали в затруднения заради липсата на добре развити междукултурни компетентности.

Работещите в туризма имат най-остра нужда нужда да подобрят своите умения за междукултурно общуване (като чуждоезикови умения и познания за невербалната комуникация), да обогатят осъзнатостта си за значението на културните специфики и да придобият конкретни знания и опит в работа с представители на различни култури. 

Мобилността и прекият опит от работа в междукултурен контекст се смятат от участниците в проучването за най-ефективен метод за овладяване на този вид компетентности, още повече че в момента в програмите за обучение по туризъм липсват предмети, които специално да водят до тях. Понастоящем курсовете и обученията по междукултурни умения за работещи в туризма са рядкост, а едва малка част от служителите са запознати с възможностите за обучение и мобилност.

Проектът Cultour ще адресира тези проблеми като създаде методическа и квалификационна рамка, наръчник и инструменти за обучители, чрез които те да развиват междукултурните умения на работещите в туризма. Тези продукти ще бъдат готови през есента и ще бъдат пилотирани с обучаеми във всяка от партньорските държави. Събраните данни и разработените материали ще бъдат достъпни на сайта на инициативата www.cultourproject.eu.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.

  

Още статии ...