Новини

Заключителен семинар по проект CulTour

CULTOUR logo

На 6 юни на национален семинар в София бяха представени продуктите и резултатите по проект CULTOUR, който има за цел да допринесе за подобряване на уменията и стимулиране на мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и обучение в междукултурни компетентности на работещите в сектора. В семинара се включиха близо 50 обучители, кариерни консултанти, експерти в професионалното образование и обучение и представители на туристическия сектор.

FBO culture event 3a

Проектът се изпълнява в 6 европейски държави, в които туризмът осигурява заетост на над 10% от работещото население. Голяма част от заетите в сектора нямат професионална квалификация, което се отразява и на качеството на услугите. Високата мобилност на работещите дава широки възможности за заетост, но и носи предизвикателства заради липсата на ключови умения. Сред тях са и междукултурните компетентности - важни за всички нива и длъжности в организациите в глобалния свят на многообразие.

FBO culture event 1a

Партньорството включва: SUD Concept - Корсика (Франция), ISQ (Португалия), INFODEF (Испания), Общината на Истанбул (Турция), Фондация на бизнеса за образованието (България и ERIFO (Италия). В рамките на проекта те създадоха следните интелектуални продукти: 

1: Проучване и доклад за нуждите от умения в туристическия сектор 

В първата фаза на проекта партньорите изготвиха преглед на националното законодателство, стратегически документи, проучвания и анализи в туристическия сектор, проведоха анкетни проучвания със 150 участници и интервюта с 60 професионалисти в 6-те държави. Изготвен беше подробен аналитичен доклад (на английски език) и резюме с основните изводи от проучването.

Докладът идентифицира 6 ключови междукултурни умения, нужни на работещите в туризма:

 • Междукултурна комуникация    

 • Междукултурна осъзнатост       

 • Междукултурна работа в екип  

 • Ориентация към клиента          

 • Решаване на проблеми 

 • Организационна култура.

Докладът очертава и основните предизвикателства за работещите в сектора и нуждите от обучителни материали и методики за развитие на междукултурните компетентности, които проектът адресира.

Основни изводи от проучването (презентация на български език)

Подробен аналитичен доклад (на английски език)

FBO culture event 9a

 
2: CULTOUR
програма за обучение в междукултурни умения за работещите в туризма
Програмата и свързаната с нея рамка за оценяване на резултатите от обучението са базирани на методиката и инструментите на Европейската квалификационна рамка(ЕКР) и ECVET. Програмата за обучение е с продължителност 60 часа общо за 6-те умения и е насочена към ниво IV от ЕКР.

Обучителна програма

 
FBO culture event 7a

3: CULTOUR Наръчник
Наръчникът е разработен въз основа на изводите от проучването. Той предоставя задълбочена информация за нови практически ориентирани подходи и методи за обучение в междукултурни умения на работното място в туристическия сектор.

Наръчник

FBO culture event 5a

4: CULTOUR Инструментариум
Инструментариумът е полезен ресурс с практическа информация за прякото прилагане на иновативни методи в обучението по междукултурните умения в туризма. Той съдържа набор от практически инструменти и методи, адаптирани към специфичните нужди на организациите и работещите в сектора. Инструментариумът на CULTOUR включва отворени образователни ресурси (OER), предназначени за учителите в ПОО и за обучители в компаниите от туристическия бранш.

Инструментариум

FBO culture event 4a

5: CULTOUR Онлайн център

Платформата предлага подробна информация за изпълнението на проекта CULTOUR - постижения, събития и новини, описания на добри практики, линкове към важни ресурси и друга полезна информация. Оналйн центърът е свързан със социалните медии (Facebook, Twitter, LinkedIn), за да популяризира проекта и да допринесе за обмяната на опит и виртуалната мобилност.

www.cultourproject.eu

 

CULTOUR обучителна дейност

В рамките на проекта беше проведено обучение на екипите от партньорските организации, с цел обмяна на опит и изпитване на разработените методики. По този начин се създаде капацитет за обучение на обучители, който бе приложен в пилотирането на програмата на национално ниво.

 Corsica 2

Въздействие:

Проектът формира въздействие на няколко нива:

 • На педадогическо ниво - чрез създадените обучителни подходи, методологии и инструменти, базирани на практически изследвания, които могат да се адаптират и прилагат в различен контекст;
 • на ниво обучители (обучители, учители и съветници, и техните организации) – обогатяване на обучителните практики, използвани в ПОО в туризма;
 • подобряване на междукултурните компетентности, пригодността за заетост и мобилност на преките бенефициенти;
 • икономическо влияние - чрез подобряване на подготовката за пазара на труда в съответствие сновите умения, търсени от работодателите; 
 • технологично въздействие - чрез създаването на безплатните образователни източници на разположение онлайн чрез проектната платформа;   
 • социално въздействие - насърчаване на по-добрата трудова интеграция на бенефициентите в участващи страни.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.

 

Награда за професионално развитие и GCDF стипендиантска програма 2017

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2017 година. От 1995 г. CCE досега лицензира и оказва подкрепа на над 25 000 консултанти по целия свят.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Пълните критерии и начин на кандидатстване можете да видите тук.

 

Награда на CCE за професионално развитие 2017

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
 2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):
 • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
 • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
 • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
 • Провеждане на научни изследвания по темата;
 • Публикации по темата;
 • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
 • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

От наградените се очаква да:

 • Използват средствата за повишаване на квалификацията си чрез обучения, предлагани от CCE и лицензираните обучителни организации;
 • Отчетат разходите за обучение към NBCC Foundation в рамките на 12 месеца след присъждане на наградата;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

 

GCDF стипендиантска програма 2017

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени две международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара. 

Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
 • Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.

От стипендиантите се очаква да:

 • Предлагат услуги по кариерно консултиране;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Предоставят регулярни отчети за предлаганите от тях услуги;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

CCE насърчава стипендиантите да кандидатстват за Certified Supervision Professional (CSP), ако отговарят на изискванията за сертифициране.

 

Приключението Open Mind започна!

  Open Mind logo SMALL   

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс.

Социалното предприемачество има неоспорим положителен ефект върху икономиката и обществото като цяло. Въпреки това в момента курсове по темата социално предприемачество се предлагат предимно в икономическите специалности, така че повечето студенти на практика нямат възможност да се включат в такива програми.

По данни на Евростат и Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) две трети от жените и младите хора в ЕС смятат, че не притежават необходимите знания и умения за стартиране на бизнес, което е сред основните бариери пред предприемачеството.

Обучението по предприемачество е една от инвестициите с най-висока възвръщаемост, която Европа може да направи, се подчертава в Плана за действие „Предприемачество 2020“. За това е нужно преносимите компетентности, необходими в социалното предприемачество, да бъдат развивани не само у студентите в икономическите специалности, а и у тези, изучаващи хуманитарни, природни и технически науки и изкуства.

За да отговорят на тези предизвикателства 8 организации от 5 европейски държави заедно ще създадат и пилотират иновативен геймифициран онлайн курс по социално предприемачество за жени и студенти от неикономически специалности. Инициативата включва:

    Open Mind Photo Kick-off Athens

Първа партньорска среща по проект Open Mind в Атина, 22 ноември 2016

   

През следващите две години екипът на проекта ще създаде 3 интелектуални продукта:

1. Безплатен онлайн курс “Въведение в социалното предприемачество” за студенти от различни специалности, който ще ги научи как да разпознават възможности, да създадат бизнес модел, да подготвят бизнес план, да привличат инвеститори, да създават, управляват и популяризират дейността на своя стартъп. Курсът ще съдържа също сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени – социални предприемачи.

2. Иновативна геймифицирана платформа, която ще използва елементи от гейм дизайна, за да създаде стимулираща участието обучителна среда, в която студентите ще проучват бизнес концепциите и ще развиват своите предприемаческо мислене и умения, работят с реални казуси и практически предизвикателства. Платформата ще бъде достъпна на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и румънски) и ще функционира поне до 2020 г. Ще бъдат обучени 60 обучители, които ще осигуряват онлайн подкрепа на обучаемите. Предвижда се над 600 студенти да се включат в курса до края на проекта.

3. Основните резултати от проекта ще бъдат представени в Доклад за оценка на въздействието, който ще помогне да се осигури стратегическа подкрепа за устойчивостта на проекта по време на финалните събития в партньорските страни.

Като краен резултат, курсът ще подобри достъпа до предприемаческо обучение за голям брой студенти и ще разшири възможностите им за реализация като им помогне да придобият необходимите умения за стартиране на бизнес и самостоятелна заетост, независимо от това каква специалност изучават. Придобитите компетентности ще увеличат помогнат на студентите да бъдат по-активни граждани и ще подкрепи създаването на бъдещи работни места.

Онлайн курсът се основава на една от последните тенденции в онлайн обучението – геймификацията. При нея различни характеристиките на дигиталните игри (цели, мисии, правила, забавление, обратна връзка, наградии др.) се използват в различен от игровия контекст за решаването на конкретни задачи и поощряване на желаното поведение на потребителите. Проучванията показват положителното въздействие, което има геймификацията върху процеса на учене: подобряване на самочувствието, мотивацията и положителната ангажираност; развитие на уменията за общуване и решаване на проблеми.

Пионерът и гуру в геймификацията Ю-кай Чоу посочва “10 примера за социална геймификация, които буквално ще спасят света. Сред тях са:

 • Пъзелът Foldit”, който прави пробив в проучването на СПИН. В продължение на 15 години учените неуспешно се опитват да дешифрират ензима, отговорен за репродукцията на вируса. С помощта на 240 000 играчи решението е открито за 10 дни.
 • Ролевата игра“Pain Squad” окуражава деца, болни от рак, да записват в дневник кризите си, за да помогнат на лекарите да намерят най-подходящото лечение.

 • Кан академия подпомага ученето чрез геймифицирана платформа за онлайн обучение. Огромната колекция от видеоуроци привлича милиони обучаеми.

 • Zamzee стимулират децата да бъдат активни като прави ученето забавно. Физическата активност на децата намалява с 60%, което води до затлъстяване, диабет и още по-тежки заболявания.

 • CrowdRise е геймифицирана платформа за благотворителност. С над 33 милиона участници тя подпомага набирането на няколкостотин милиона долара за каузи в обществена полза по целия свят.

 • OPower стимулира хората да бъдат отговорни в консумацията на електроенергия.

 • RecycleBank насърчава хората да рециклират като дава точки, които могат да бъдат разменени за реални продукти в магазините. Проектът, подкрепен от Ал Гор, печели редица награди за бизнес и иновации и има 3 милиона участници и над 180 служители.

 • FreeRice дарява храна на бедни хора по света чрез игра, която предизвиква интелекта. Решавайки успешно различни тестове, участниците печелят точки, в замяна на които Програмата за храните на ООН до момента е дарила ориз на над 10 милиона гладуващи по света.

 Актуални новини по проекта ще намерите на страницата на Open Mind във Facebook.

 

 Erasmuslogo horisonal SMALL          

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Още статии ...