Новини

ФБО на Фестивала на професиите в Американския колеж

 

На 6 юни 2019 председателят на ФБО Гергана Раковска взе участие в традиционния Фестивал на професиите в Американския колеж в София. Бяха поканени 25 професионалисти, представители на различни сфери, избрани след анкета за интересите на учениците. Гергана Раковска, като представител на общността на кариерните консултанти, разказа на учениците за играта Пътешественик в бъдещето, създадена по проект Future, и обсъди с тях професиите на бъдещето. Представени бяха и различни полезни инструменти за кариерно ориентиране, създадени от ФБО.

 

 

 

 

 

 

BFE American College 100619 03

BFE American College 100619 02

BFE American College 100619

Партньорска среща по проект Ladies first! на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър

Екипът на проект Ladies first! се събра на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър, за да обсъди и финализира окончателните версии на всички интелектуални продукти, насочени към подкрепа на учители, обучители и кариерни консултанти в работата им с жени за постигане на баланс между личния и професионалния живот.

Учебната програма Ladies first!, Наръчникът, Инструментариумът и Приложенията ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта на Всички партньорски езици и на английски език.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP - координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athensот Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSIот Кипър, , FVA - new media researchот Италия, ITG - Portage Salarialот Франция и ISQ от Португалия.
Повече информация за проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 на https://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first Nicosia

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Тематичен доклад по проект Умения за подкрепа на мигранти

Първият интелектуален продукт в рамките на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран от Европейската комисия, под програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение беше разработен от екипа на проекта, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Тематичният доклад е създаден на база на анализ, проведен във Франция, Гърция, Кипър, Португалия, България, Испания и Турция. Докладът предоставя информация от участващите страни, свързана с:

- настоящата ситуация и тенденциите при мигрантите, в частност свързани с образованието, обучението и трудовата заетост;

- актуално законодателство, което оказва влияние на интегрирането на мигрантите;

- политики и практики на национално ниво;

- идентифициране на нуждите от обучение на специалистите работещи с мигранти с цел тяхната по-добра лична и професионална реализация.

Тематичният доклад е финализиран и скоро на уебсайта на проекта ще бъдат налични версии на английски, френски, български, гръцки, португалски, испански и турски език.

Можете да следите напредъка на проекта на https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/
и http://www.transversalmodel.eu/

TMM IO1 Desk Report BG

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...