Новини

Проектът Level Up ще популяризира професионалното образование и обучение чрез интерактивна платформа, базирана на игри

Level Up logos 

ФБО е част от интересния проект Level Up, който започна през септември 2017 с цел да популяризира възможностите, които дава професионалното образование и обучение (ПОО) за бъдеща реализация, чрез атрактивна платформа с инструменти за кариерно ориентиране, базирани на игри.

Level Up ще използва ученето, базирано на игри, за да разработи интерактивен инструмент за кариерно ориентиране на млади хора. Този атрактивен подход ще помогне за разбиване на стереотипите, свързани с професионалното образование и избора му като „резервен вариант“ чрез демонстриране на широкия набор от компетентности и възможности за реализация, които носито.

Проектът се изпълнява от 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: от Великобритания, Ирландия, Финландия, Германия, Унгария и България. Aspire-Igen Group (координатор) и Caped Koala - Великобритания, Cork Institute of TechnologyИрландия, The Government Office of Békés CountyУнгария,Фондация на бизнеса за образованиетоБългария, SataeduФинландия and VHS ChamГермания.

1

Началната среща по проекта се проведе в Кам, Германия в края на ноември 2017.

Като краен ефект Level Up цели да подобри качеството на кариерното консултиране, като от една страна ангажира и информира младите хора, а от друга – даде възможност на консултантите да повишат своите знания и умения. Ресурсите с информация за пазара на труда и наръчниците с добри практики и практически насоки, които ще бъдат създадени по проекта, ще направят кариерните специалисти по-уверени при популяризирането на ПОО и в прилагането на съвременни дигитални инструменти в тяхната работа. Това на свой ред ще подобри качеството на кариерната услуга, предлагана през платформата и ще помогне на повече млади хора да вземат информирано решение и да се насочат към специалности и професии, които са търсени на пазара на труда в Европа.

Level Up VET Skills Week 2017

Проектът беше представен по време на Европейската седмицат на уменията в професионално образование.

По-подробна информация за проекта ще намерите на неговия уебсайт http://levelupvet.eu/.

Проект No: 2017-1-UK01-KA202-036643

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 

Първа партньорска среща по проект Ladies first! на 23 и 24 ноември, 2017, в Париж, Франция

Има основни знания, умения и компетентности, които всеки кариерен консултант, ментор, учител и обучител трябва да развива и усъвършенства, за да практикува с професионална грижа и да добави стойност в живота на хората. Има и специфични знания, умения и компетентности, които се изискват за работата със съответните целеви групи и са насочени към постигане на определени цели.

За нас е удоволствие да ви представим проект Ladies first!, който е насочен към такова специфично професионално развитие. Проектът има за цел да даде възможност на учители, обучители и консултанти да подкрепят жените в постигане на баланс между професионалния и личния живот, особено в условията на криза.

Въз основа на две успешни инициативи 7 партньорски организации (консултантски НПО, изследователски центрове и доставчици на ПОО, компании и социални партньори) от 6 държави (Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия) обединяват усилия в проектLadies first! Целта е да се определят общи стратегии за справяне с баланса между професионалния живот на жените в Европа.

Резултати от проекта:

- Доклад: цели да подчертае ключови въпроси и специфични нужди по отношение на баланса между професионалния и личния живот на жените

 - Учебна програма за обучение въз основа на европейската рамка ECVET: ще бъде създадена за кариерни консултанти, преподаватели и обучители в ПОО

- Наръчник: ще предостави задълбочена информация за основни понятия, дефиниции и иновативни методологически подходи за справяне с баланса и стабилността на работния живот на жените

- Инструментариум: полезен набор от практически дейности и иновативни инструменти в подкрепа на кариерни консултанти,
учители и обучители

- Удобно за потребителите онлайн пространство за обучение и приложения: адресирано както към преподаватели, така и към учащи, за да повишат информираността си и да обогатят знанията си

Ако се интересувате от развитието на проекта, посетете уебсайта http://www.ladiesfirst-project.eu или Facebook страницата
https://www.facebook.com/LadiesFirstEU и
се свържете с екипа.

Ladies first Paris France   Ladies first Logo

 Erasmus Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия.  Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в Ask4Job: Умения за възрастни за успех в кариерата, 2017-1-IT02-KA204-036755, програма Еразъм+, KA2

Проектът Ask4Job, койтоофициално стартира в Рим, Италия, е вдъхновен от Новата европейска програма за уменията (COM 2016 – 381). Програмата набляга на усъвършенстването и придобиването на нови дигитални умения от участниците на пазара на труда в Европа, с цел осигуряване на тяхната продуктивност и подкрепа на възрастните хора в усвояването на ключови компетентности и широк спектър от умения.

Днес много хора в Европа не умеят да четат и пишат добре. Освен това, дигиталните умения на огромна част от хората са много слаби. Такава реалност носи заплаха за сериозна безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни лица се считат и за нискоквалифицирани. В рамките на проекта, екипът на ASK4JOB ще има за цел да образова хора, които търсят подходящи форми на учене на пазара на труда. Специално внимание ще се обърне на придобиването на дигитални умения и компетентности. Една от целите на проекта е да създаде инструментариум за оценяване на обучителните методи и дигиталната грамотност на дългосрочно безработните.

Екипът на проект ASK4JOB ще се стреми да допринесе за:

1) постигане на дигитално гражданство и придобиване на дигитални умения;

2) създаване на равен достъп до интернет, подкрепа за иновациите и развитие на креативността.

Проектът обединява усилията на 11организации от 9 различни страни: E.Ri.Fo. (Италия), FyG Consultores (Испания), Turgutlu Kaymakamligi (Турция), Best Cybernetics (Гърция), Foxpopuli (Швеция), Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center (Литва), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Полша), Directorate of Secondary Education, Chania (Гърция), Institute for Private Enterprise and Democracy Foundation (Полша), Фондация на бизнеса за образованието (България) и All Digital (Белгия).

Първата среща на партньорите се състоя в офиса на координатора E.Ri.Fo в Рим, на 6-ти и 7-ми ноември, 2017. По време на срещата партньорите имаха възможност да представят своите организации и да създадат нови контакти. Координаторът представи проекта и насочи вниманието на партньорите към най-важните аспекти на неговото реализиране. Целите и дейностите на проекта, етапите на развитие, мерките, предвидени за постигане на целите, разпространението на информация и финансирането бяха подробно дискутирани.

Ask4Job 08112017

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Още статии ...