Новини

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind е готов!

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс.

Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност.

Инициативата включва: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“; Българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството (Гърция), Университета в Лодз (Полша), Университета „Титу Майореску“ (Румъния) и Университета в Шефилд (Великобритания).

Open Mind Meeting Lodz

Втора среща по проект OpenMind - Университет в Лодз, 18 Май 2017 г.

 

Иновативният онлайн курс обхваща 8 модула с обща продължителност 75 учебни часа (3 ECTS кредита).

 1. Основи на социалната икономика и предприемачеството
 2. Бизнес мениджмънт
 3. Нормативна рамка
 4. Канава на бизнес модел 
 5. Социален корпоративен маркетинг
 6. Набиране на средства
 7. Изготвяне на бизнес план
 8. Реализиране на социални проекти и постигане на социално въздействие

В допълнение на обучаемите ще бъде предоставен електронен сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени социални предприемачи, събрани от всички страни партньори по проекта.

Open Mind Ebook

Методологията на курса включва също учебна програма, инструментариум за признаване на резултатите и наръчник за обучители. Съдържанието беше преведено на езиците на партньорите и над 60 ментори и наставници преминаха обучение за оказване на онлайн подкрепа на обучаемите в рамките на курса.

Обучение на обучители в Стопанска Академия ‚Д. А. Ценов“ - Свищов

Геймифицираната онлайн обучителна платформа ще бъде достъпна скоро чрез официалната уеб страница на проекта Open Mind – http://open-mind-project.eu. Плаформата ще предоставя възможност за работа на всички езици на страните партньори (български, гръцки, полски, румънски и английски).

Игровите елементи (мисии, нива, награди, конкурентност, сътрудничество и забавление) допринасят за създаване на една ангажираща и мотивираща образователна среда, чрез която, по вълнуващ начин, обучаемите ще придобият основни знания и умения и ще развият иновативното си мислене и инициативност, които са им необходими, за да станат социални предприемачи.

До края на 2017 г. в геймифицирания онлайн курс ще се включат 120 студенти и възрастни. Резултатите ще бъдат представени по време на двата Национални уъркшопа по проект Open Mind през февруари следващата година в София и Свищов.

Искате да се включите?

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind стартира официално през м. март следващата година. Ако искате да сте част от Приключението Open Mind, харесайте нашата Facebook страница и научавайте първи новините! 

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Национална програма и интерактивен портал по кариерно ориентиране в училище

През последните 2 години екипът на Фондация на бизнеса за образованието беше ангажиран в проект на Министерството на образованието за създаване на Национална програма за кариерно ориентиране в училище.

Програмата е насочена към педагогически съветници, психолози и учители, и осигурява цялостна методическа рамка за кариерно образование и ориентиране на учениците от всички етапи и видове образование (начално, прогимназиално, професионално и профилирано).

Учениците се запознават с теми, свързани със себепознанието, проучване на кариерните възможности, вземане на решение и осъществяване на кариерни преходи посредством разнообразни дейности. Програмата е структурирана по класове и осигурява гъвкавост в прилагането. Кариерните специалисти могат да избират между различни игри, групови упражнения и проектни задачи, дискусии, срещи с професионалисти, посещения на работни места, работилници за умения, карнавали, индивидуални сесии и други ефективни методи и подходи.

Интерактивната онлайн версия на Програмата е достъпна на http://orientirane.mon.bg/programa/. Тя позволява достъп чрез едно кликване до огромен брой практически ресурси – упражнения, тематични филми, инструменти за оценка, полезни ресурси и вдъхновяващи добри практики. Предвидени са специфични методически насоки за работа с ученици в риск от отпадане и ученици със специални образователни потребности.

MON-platform

Ключов елемент на Програмата е училищният Клуб Кариера. Иновативният проект, стартиран от ФБО през 2007, беше признат от МОН за успешен модел за кариерно ориентиране в училище и през последната година беше разпространен в 42 училища в цялата страна.

MON-meeting 1   MON-results

По време на едногодишната пилотна фаза ефективността и въздействието на Програмата бяха оценени чрез анкети с над 7600 ученици и повече от 100 експерти и кариерни специалисти. Събраната обратна връзка беше изключително положителна. Резултатите от проекта бяха представени от Министерството на образованието на финалното събитие по проекта, което се проведе в края на миналата седмица в София. Голямата част от учениците оценяват дейностите по кариерно ориентиране като полезни, интересни и важни за своето бъдеще:

„Научих важни неща за живота, които не се преподават в училище.“

„Запознах се с пазара на труда и какви професии се търсят най-много. Също така вече имам яснота коя професия мога да упражнявам въпреки зрителния си проблем.“

„Хареса ми самата атмосфера, която имаше в нашия клуб Кариера, като място, където на някого реално му пукаше какво ще се случи в мен в бъдеще; както и дискусиите по филмите и обсъждането на казуси.“

„Срещите с представителите на различни професии и посещенията на работните им места ме накара да се преориентирам, защото имах погрешна представа за професията, която си бях избрала; сега се надявам да съм направила правилния избор и да си реализирам кариерния план, макар да имам и план Б.“

„Харесаха ми срещите с бивши възпитаници на гимназията, които са постигнали много в професията си и ми се прииска след много години и аз да бъда на тяхното място и с мен да се гордеят моите учители.”

„Доволна съм от това, че ми беше обърнато специално внимание.” 

„Интересно и различно от всичко в училище.”

 „Дотолкова съм впечатлена, че ще завърша психология и ще потърся работа като кариерен консултант, защото вярвам, че това е професия на бъдещето.“

 

ПроектBG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и социални фондове.

MON-logos

 

Заключителен семинар по проект CulTour

CULTOUR logo

На 6 юни на национален семинар в София бяха представени продуктите и резултатите по проект CULTOUR, който има за цел да допринесе за подобряване на уменията и стимулиране на мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и обучение в междукултурни компетентности на работещите в сектора. В семинара се включиха близо 50 обучители, кариерни консултанти, експерти в професионалното образование и обучение и представители на туристическия сектор.

FBO culture event 3a

Проектът се изпълнява в 6 европейски държави, в които туризмът осигурява заетост на над 10% от работещото население. Голяма част от заетите в сектора нямат професионална квалификация, което се отразява и на качеството на услугите. Високата мобилност на работещите дава широки възможности за заетост, но и носи предизвикателства заради липсата на ключови умения. Сред тях са и междукултурните компетентности - важни за всички нива и длъжности в организациите в глобалния свят на многообразие.

FBO culture event 1a

Партньорството включва: SUD Concept - Корсика (Франция), ISQ (Португалия), INFODEF (Испания), Общината на Истанбул (Турция), Фондация на бизнеса за образованието (България и ERIFO (Италия). В рамките на проекта те създадоха следните интелектуални продукти: 

1: Проучване и доклад за нуждите от умения в туристическия сектор 

В първата фаза на проекта партньорите изготвиха преглед на националното законодателство, стратегически документи, проучвания и анализи в туристическия сектор, проведоха анкетни проучвания със 150 участници и интервюта с 60 професионалисти в 6-те държави. Изготвен беше подробен аналитичен доклад (на английски език) и резюме с основните изводи от проучването.

Докладът идентифицира 6 ключови междукултурни умения, нужни на работещите в туризма:

 • Междукултурна комуникация    

 • Междукултурна осъзнатост       

 • Междукултурна работа в екип  

 • Ориентация към клиента          

 • Решаване на проблеми 

 • Организационна култура.

Докладът очертава и основните предизвикателства за работещите в сектора и нуждите от обучителни материали и методики за развитие на междукултурните компетентности, които проектът адресира.

Основни изводи от проучването (презентация на български език)

Подробен аналитичен доклад (на английски език)

FBO culture event 9a

 
2: CULTOUR
програма за обучение в междукултурни умения за работещите в туризма
Програмата и свързаната с нея рамка за оценяване на резултатите от обучението са базирани на методиката и инструментите на Европейската квалификационна рамка(ЕКР) и ECVET. Програмата за обучение е с продължителност 60 часа общо за 6-те умения и е насочена към ниво IV от ЕКР.

Обучителна програма

 
FBO culture event 7a

3: CULTOUR Наръчник
Наръчникът е разработен въз основа на изводите от проучването. Той предоставя задълбочена информация за нови практически ориентирани подходи и методи за обучение в междукултурни умения на работното място в туристическия сектор.

Наръчник

FBO culture event 5a

4: CULTOUR Инструментариум
Инструментариумът е полезен ресурс с практическа информация за прякото прилагане на иновативни методи в обучението по междукултурните умения в туризма. Той съдържа набор от практически инструменти и методи, адаптирани към специфичните нужди на организациите и работещите в сектора. Инструментариумът на CULTOUR включва отворени образователни ресурси (OER), предназначени за учителите в ПОО и за обучители в компаниите от туристическия бранш.

Инструментариум

FBO culture event 4a

5: CULTOUR Онлайн център

Платформата предлага подробна информация за изпълнението на проекта CULTOUR - постижения, събития и новини, описания на добри практики, линкове към важни ресурси и друга полезна информация. Оналйн центърът е свързан със социалните медии (Facebook, Twitter, LinkedIn), за да популяризира проекта и да допринесе за обмяната на опит и виртуалната мобилност.

www.cultourproject.eu

 

CULTOUR обучителна дейност

В рамките на проекта беше проведено обучение на екипите от партньорските организации, с цел обмяна на опит и изпитване на разработените методики. По този начин се създаде капацитет за обучение на обучители, който бе приложен в пилотирането на програмата на национално ниво.

 Corsica 2

Въздействие:

Проектът формира въздействие на няколко нива:

 • На педадогическо ниво - чрез създадените обучителни подходи, методологии и инструменти, базирани на практически изследвания, които могат да се адаптират и прилагат в различен контекст;
 • на ниво обучители (обучители, учители и съветници, и техните организации) – обогатяване на обучителните практики, използвани в ПОО в туризма;
 • подобряване на междукултурните компетентности, пригодността за заетост и мобилност на преките бенефициенти;
 • икономическо влияние - чрез подобряване на подготовката за пазара на труда в съответствие сновите умения, търсени от работодателите; 
 • технологично въздействие - чрез създаването на безплатните образователни източници на разположение онлайн чрез проектната платформа;   
 • социално въздействие - насърчаване на по-добрата трудова интеграция на бенефициентите в участващи страни.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.

 

Още статии ...