Новини

Партньорска среща по проект Ladies first! на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър

Екипът на проект Ladies first! се събра на 30 и 31 май, 2019, в Никозия, Кипър, за да обсъди и финализира окончателните версии на всички интелектуални продукти, насочени към подкрепа на учители, обучители и кариерни консултанти в работата им с жени за постигане на баланс между личния и професионалния живот.

Учебната програма Ladies first!, Наръчникът, Инструментариумът и Приложенията ще бъдат достъпни на уебсайта на проекта на Всички партньорски езици и на английски език.

Екипът е ръководен от KEK IEKEP - координаторите от Гърция и също включва Iasis Amke Athensот Гърция, Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSIот Кипър, , FVA - new media researchот Италия, ITG - Portage Salarialот Франция и ISQ от Португалия.
Повече информация за проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 на https://www.facebook.com/LadiesFirstEU/ и http://ladiesfirst.fvaweb.eu/

Ladies first Nicosia

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Тематичен доклад по проект Умения за подкрепа на мигранти

Първият интелектуален продукт в рамките на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран от Европейската комисия, под програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение беше разработен от екипа на проекта, воден от ITG - Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation - CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Тематичният доклад е създаден на база на анализ, проведен във Франция, Гърция, Кипър, Португалия, България, Испания и Турция. Докладът предоставя информация от участващите страни, свързана с:

- настоящата ситуация и тенденциите при мигрантите, в частност свързани с образованието, обучението и трудовата заетост;

- актуално законодателство, което оказва влияние на интегрирането на мигрантите;

- политики и практики на национално ниво;

- идентифициране на нуждите от обучение на специалистите работещи с мигранти с цел тяхната по-добра лична и професионална реализация.

Тематичният доклад е финализиран и скоро на уебсайта на проекта ще бъдат налични версии на английски, френски, български, гръцки, португалски, испански и турски език.

Можете да следите напредъка на проекта на https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/
и http://www.transversalmodel.eu/

TMM IO1 Desk Report BG

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньорска среща в Кипър по проект Gender+

Gender plus meeting Cyprus

Консорциумът по проект Gender + е на партньорска среща в Никозия, чийто домакин е Центърът за социални иновации.

Партньорството обсъжда добрите практики и предизвикателствата при включването на половете, особено в областта на професионалното образование и обучение и кариерното развитие. Въз основа на изследването, екипът по проекта ще разработи Харта и инструмент за сравнителен анализ, за на образователните институции да направят услугите си по-приобщаващи.

 Повече информация на нашия уебсайт: www.genderplus.eu 

Проектът се финансира от Erasmus+ KA2: 2018-1-UK01-KA202-048039.

Още статии ...