Новини

Проучване по проект CULTOUR показва необходимост от развитие на междукултурните умения на работещите в туризма

CULTOUR logo

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на втората партньорска среща по европейския проект Cultour, която се проведе в София на 14 и 15 април 2016. Инициативата е насочена към учители и обучители в сферата на туризма и има за цел да осигури необходимите умения и да стимулира мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и подобряване на междукултурните умения на работещите в сектора.

Туризмът е един от най-важните икономически сектори за европейската икономика, допринасящ за 5% от БВП и над 15 милиона работни места. Високата мобилност на персонала, характерна за туризма, осигурява различни възможности за заетост, но и предизвикателства, свързани с липсата на определени умения. Сред тях са междукултурните компетентности, които са от особена значимост не само за служителите, ангажирани пряко в работата с клиенти, но и за ефективната комуникация на всички в организациите, които се отличават с все по-голямо културно разнообразие.

Като се има предвид и че голяма част от работещите в туризма нямат специално образование, става ясно, че признаването на уменията и знанията, придобити по неформален път е много необходимо и би облекчило възможностите за работа и обучение в друга държава.

Cultour обединява партньорски организации от Франция, Испания, Италия, Португалия, Турция и България. Междукултурните умения са от голяма значимост в шестте европейски държави, в които всеки десети е зает в сферата на туризма. В първите месеци на проекта те проведоха проучване сред обучители, мениджъри и работещи в сферата на туризма, с цел да изведат основните проблеми и нужди, свързани с компетентностите в областта на междукултурното общуване.  

Основни изводи от проучването (презентация)

Резултатите показват, че недостатъчната квалификация на работещите е сред основните предизвикателства пред туризма в партньорските страни. Това дава пряко отражение на качеството на услугите, особено в контекста на опитите за привличане на клиенти от нови пазари с услуги и продукти, които отговарят на техните културни специфики и нужди. От служителите се изисква да притежават широка обща култура, междукултурни познания и опит, каквито в момента те придобиват най-вече в практиката.

Като цяло секторът изпитва остра нужда от мениджъри на средно управленско ниво, специалисти в нововъзникващи и редки сектори като гурме, винен, голф спа и уелнес туризъм и др. На всички нива в обслужването в партньорските държави има недостиг на квалифицирани кадри, което се дължи на
неблагоприятните условия на труд, сезонната заетост и немотивиращо заплащане, както и на липсата на възможности за обучениe и развитие за персонала, водещи до отлив на опитни специалисти.

Преобладаващата част от анкетираните в шесте държави работят ежедневно или поне веднъж седмично с представители на различни култури - туристи, клиенти, колеги и партньори, а над половината споделят, че са се изпадали в затруднения заради липсата на добре развити междукултурни компетентности.

Работещите в туризма имат най-остра нужда нужда да подобрят своите умения за междукултурно общуване (като чуждоезикови умения и познания за невербалната комуникация), да обогатят осъзнатостта си за значението на културните специфики и да придобият конкретни знания и опит в работа с представители на различни култури. 

Мобилността и прекият опит от работа в междукултурен контекст се смятат от участниците в проучването за най-ефективен метод за овладяване на този вид компетентности, още повече че в момента в програмите за обучение по туризъм липсват предмети, които специално да водят до тях. Понастоящем курсовете и обученията по междукултурни умения за работещи в туризма са рядкост, а едва малка част от служителите са запознати с възможностите за обучение и мобилност.

Проектът Cultour ще адресира тези проблеми като създаде методическа и квалификационна рамка, наръчник и инструменти за обучители, чрез които те да развиват междукултурните умения на работещите в туризма. Тези продукти ще бъдат готови през есента и ще бъдат пилотирани с обучаеми във всяка от партньорските държави. Събраните данни и разработените материали ще бъдат достъпни на сайта на инициативата www.cultourproject.eu.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.

  

Среща със стратегически партньори по проект Be Positive

На 12 април 2016 година в София се проведе среща на българската стратегическа група по проект Be Positive. Групата включва представители на Агенция по заетостта, УНИЦЕФ България, Софийски университет и професионалисти, отговарящи за човешките ресурси в частни компании.

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор по проекта, представи обучителната програма Be Positive, както и положителната обратна връзка, получена от обучителите и участниците в двете пилотните сесии, проведени в Шумен и Бургас по-рано тази година.

Be Positive Meeting with national stakeholders 120416 collage

Дневният ред на срещата включи и обсъждане на възможностите за прилагане на обучителната програма Be Positive в бъдеще от различни компании и организации, както като цяла програма, така и чрез включване на отделни нейни модули в други програми или при работа с други целеви групи. Възможността за използването на отделни модули от програмата в случаите, когато това би било в помощ на работата на кариерните консултанти или обучителите с млади безработни лица, беше оценена като много полезна. Основните изводи бяха, че програмата отговаря на реално съществуващи нужди на хората, работещи с млади безработни лица и че е атрактивна и с гъвкаво приложение, което я прави особено ценна.

Според участниците, програмата би била много полезна и за учениците в последните класове на средните и професионални училища, както и за заети хора, които имат нужда от насърчаване и мотивиране в периоди на вземане на решения. Сред другите обсъдени целеви групи, в работата, с които програмата Be Positive би била полезна, бяха посочени и мигрантите и хората на всякаква възраст, живеещи в райони с високи нива на безработица.

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Второ пилотно обучение по проект Be Positive

В края на февруари в Бургас се проведе втора пилотна сесия на обучителната програма Be Positive. В събитието се включиха 26 млади хора, фасилитирани от опитен треньор - психолог и кариерен консултант.

За пилотирането бе избран град на морския бряг, където много млади хора намират сезонна работа за приблизително 3 месеца и на практика нямат много други възможности през останалата част от годината. В резултат на това се наблюдава слаба проактивност, липса на желание за поемане на отговорност за собственото кариерно развитие и значими нива на безнадеждност.

Събраната обратна връзка е много позитивна, както от участниците, така и от обучителя, провел двете пилотни сесии в реална среда в два български града. 

Be Positive Second Pilot 01   Be Positive Second Pilot 02

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...