Новини

Приключи аналитичната фаза по проект Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието е българския партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+.

Първият етап в реализирането на проект включи основно аналитични дейности, които имат за цел да представят адекватна картина на ситуацията, предизвикателствата и нуждите на младите безработни хора. В резултат на проведените дейности, във всяка партньорска държава беше създаден вътрешен национален доклад, който ще послужи за отправна точка в разработването на обучителната програма Be positive.

Аналитичните дейности включиха проучване на съществуващи ресурси, интервюта с кариерни консултанти, професионалисти от сферата на човешките ресурси и млади безработни хора. Допълнително, партньорите от Великобритания предоставиха въпросници на всички останали партньори, чрез които да се събере информация за основните предизвикателства и специфични нужди на младите хора и чрез които бяха обхванати поне по 20 човека във всяка страна..

Основните изводи и резултати от аналитичната фаза ще бъдат обсъдени по време на следващата партньорска среща, домакин на която ще бъде Фондация на бизнеса за образованието на 21 май 2015 в София, България.

Повече информация за проекта - http://www.bpositive.eu/

 

Проучване относно взаимодействието между НПО, бизнеса и образованието

Ефективното взаимодействие между неправителствените организации (НПО), бизнеса и образованието е в основата на качеството на живот и постигане на икономика, базирана на знанието. Според Индекса на икономика, базирана на знанието, България е на последно място от страните в ЕС (Световна банка, 2012). Качеството на живот в едно се определя от ефективността и успеха на стопанската и нестопанската дейност на гражданите, а образованието е необходимото условие за тяхното постигане и именно там следва да бъдат насочвани инвестициите.

Проучване, проведено от Фондация на бизнеса за образованието, имаше за цел да установи нагласите, нуждите и интересите на всяка от страните в това взаимодействие като  част от проект "Изграждане на капацитета на Сдружение "Екосистем Юръп". Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Резултати от проучването можете да видите тукНационален заключителен доклад по проект EMCOSU

Успешно приключва международният проект EMCOSU, който изследва ефективните модели на сътрудничество между университетите и бизнеса. В заключителната фаза на проекта Фондация на бизнеса за образованието изготви заключителен национален доклад с основните изводи и ключови насоки от проведените проучвания сред работодатели и висши училища в България. Доклада можете да видите тук.