Новини

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп"в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, да създава общности на съмишленици на национално и международно ниво (млади хора, преподаватели, предприемачи) и да насърчава преминаването към нов начин на мислене. "Екосистем Юръп" се стреми да вдъхнови промяна в обществото към една нова икономика и начин на мислене, да създаде благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за постигане на баланс между околната среда, икономиката и обществото, както и да култивира знания и умения у младите хора за успешно развитие и посрещане на бъдещите предизвикателства. Изграждайки капацитета на организацията, ние ще съумеем да работим по адекватен начин, за да изпълним не само мисията си, а и да допринесем към национални и международни приоритети за устойчиво развитие и преминаване към циклична икономика.

Продължителност на проекта:

18 месеца

 

Източник на финансиране:

Проектът "Изграждане на капацитета на Сдружение "Екосистем Юръп" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."

Стартира проектът Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на август, 2016.

Проектът се базира на опита на изследователи и практици от сферата на психология на здравето, които работят и сътрудничат на организации, предлагащи професионално обучение и/или кариерно консултиране на национално и европейско ниво.

Целта на проекта е да се разработи иновативен обучителен курс, който ще насърчи младите безработни хора и тези, които не са включени в никакви образователни или обучителни форми.

Ще бъде разработена модулна обучителна програма "Be Positive". Тя ще бъде пилотирана със 100 – 150 млади безработни хора в партньорските страни, за да се гарантира ефективността й и културната й адаптация. Финалният продукт ще може да се използва безплатно чрез уебсайта на проекта.

Партньорите в проекта са от Австрия, България, Гърция, Испания и Швеция. Всички организации са натрупали много опит в работата с целевата група, както и представляват държави с високи нива на младежка безработица. Партньорът от Великобритания е експерт в позитивната психология и психологическите интервенции.