Новини

Проектът Gender+ ще промотира равнопоставеността на половете в професионалното образование и обучение

Gender Sofia partners

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на началната среща по проект Gender+, която се състоя на 14-15 януари 2019 в София. Двугодишната инициатива се изпълнява по програма „Еразъм+“ от Aspire-igen (UK) - координатор, ФБО (България), CIAPE (Италия), CSI (Кипър), Learnmera (Финландия) и LUNG (Словения).

Проектът цели да: 

  • разработи инструмент за сравнителен анализ, с чиято помощ професионалистите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) могат да оценят и подобрят своя подход към включването на половете;
  • да подобри участието на различните полове в ПОО (особено в курсове и специалности, при които все още доминира традиционното разделение на "мъжки" и "женски") и да разшири професионалните и кариерни перспективи на обучаемите;
  •  да подпомогне разработването на централизиран подход, чрез който образователните институции и обучителни организации да направят своите услуги и подход по-приобщаващи.  

 Gender Sofia objectives

 Ще бъдат създадени няколко продукти:

  • Gender+ хартата ще събере и анализира добрите практики и актуални тенденции в Европа и ще определи минималните изисквания, на които трябва да отговаря една организация, която иска да бъде равнопоставена в своите политики, практики и услуги. 
  • Интерактивен инструмент за онлайн бенчмаркинг  с помощта на който обучителите и организациите в сферата на професионалното образование и обучение ще могат да съизмерват своите услуги със стандартите, установени в хартата, и да проследяват напредъка си. Резултатът на всяка организация ще бъде отчетен като "джендър отпечатък", като най-добре представилите се ще получават знак за качество.
  • Профил на уменията и ресурси за въвеждане на Джендър шампион в организациите - тази роля ще бъде свързана с постоянни усилия за промотиране на равния достъп, осигуряване на равнопоставеност и гостоприемна среда за всички обучаеми, независимо от пола.

 За повече актуална информация, следвайте страницата на Gender+ във Facebook 

Gender Sofia discussion 1

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2018-1-UK01-KA202-048039. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Gender logo number funding

Проектът WINGS ще помогне на предприемачите да разперят криле в международния бизнес

WINGS kick-off

Проектът WINGS - "Интернационализация чрез сериозни игри за стартиращи фирми и предприемачи" - е инициатива, финансирана от програма Еразъм +, която има за цел да стимулира успеха в международните дейности за стартиращи фирми и предприемачи чрез иновативен онлайн курс, интегриращ бизнес казуси под формата на сериозни игри.

Интернационализацията на компаниите е важен въпрос за ЕС и през последните години. Въпреки това липсва дух на интернационализация и знания, за да се гарантира, че една компания ще има успех в чужбина с определена стабилност. Чрез развиване на способностите за интернационализация сред МСП, стартиращи предприятия, потенциални предприемачи, предоставяйки им необходимите знания, ние се стремим да запълним тази празнина.

Проектът включва 6 организации: Университета на Кипър, Danmar Consulting - Полша, FyG Consultores - Испания, INOVA + Португалия, Фондация на бизнеса за образованието - България и Bitz - Чехия, чиято начална среща по проекта се състоя в Никозия през декември 2018 г.

През следващите 2 години партньорството ще произведе 3 основни продукта: 

  • Рамка на компетентностите за интернационализация на стартиращи предприятия и предприемачи;
  • Онлайн курс за развиване на умения и компетенции за стартиране и управление на успешна международна компания;
  • 6 сериозни он-лайн игри, които ще позволят на предприемачите практически да упражняват уменията, необходими за развитието и разширяването на собствен бизнес в чужбина.
 
 

Учебна визита по проект Ladies first! в София, България, между 10 и 14 декември, 2018

Екипът на Ladies first! достигна до изключително важен момент от изпълнението на проекта - началото на пилотната фаза. За да подготвят и организират процеса, партньорите се събраха в София за едноседмична учебна дейност от 10 до 14 декември 2018 г. и приложиха в реална среда теория и инструменти от всички разработени модули, които ще подкрепят професионалистите, работещи с жени за постигане на баланс между професионален и личен живот.

Като част от учебните дейности бяха проведени две учебни посещения. Екипът на Ladies first! се срещна със Светла Тонева - директор на Центъра за професионално обучение към Колежа за работническо обучение. Тя представи подробно два от техните проекти, свързани с равенството между половете и преодоляването на дискриминацията - Getup: Обучение за равенство между половете и практики в образованието и пазара на труда и Преподаване в многообразие http://www.teach-d.eu/. Тя се запозна с целите и постиженията на Ladies first!. Последва дискусия между всички участници.

Другата учебна визита беше част от Националното обучение за кариерни консултанти, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в София. Около 60 кариерни специалисти от цялата страна също чуха повече за проект Ladies first! и неговите интелектуални продукти, от които ще се възползват общностите на кариерните и обучителни специалисти.

Ladies first Sofia 01  Ladies first Sofia 02

Ladies first Sofia 03  Ladies first Sofia 04

Ladies first Sofia 05  Ladies first Sofia 06

Ladies first Sofia 07

 Erasmus Logo Ladies first Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Още статии ...