Новини

Пилотно обучение по проект Be Positive

 

Фондация на бизнеса за образованието проведе първа пилотна сесия на обучителната програма, създадена по проекта Be Positive. Инициативата има за цел да стимулира младежите, които не учат и не работят (NEETs), чрез методите на позитивната психология. Обучителната програма Be Positive е насочена към широк кръг от професионалисти, работещи с млади хора.

Be Positive First Pilot 01

Пилотната сесия се проведе на 6-ти февруари 2016, в Шумен - един от градовете с най-висока безработица в България. 17 млади хора взеха участие и дадоха много положителна обратна връзка, която ще бъде споделена с партньорите от Австрия, Гърция, Испания, Великобритания и Швеция.

Be Positive First Pilot 03   Be Positive First Pilot 05

Обучението беше водено от психолог и обучител със значителен опит и в двете сфери, както и в кариерното консултиране. Водещият накратко обобщи пилотирането като „страхотен ден, невероятна група, прекрасна, наситена с въпроси атмосфера ( и за щастие открити отговори), нови контакти, нови възможности..."

Be Positive First Pilot 02   Be Positive First Pilot 04

Проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Повече информация можете да получите на уебсайта www.bpositive.eu.

1

Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Стартира проучване на междукултурните компетентности на работещите в туризма по проект CULTOUR

CULTOUR logo
Фондация на бизнеса за образованието е българският партньор по проект CULTOUR, който има за цел да стимулира мобилността на работещите в туризма чрез подобряване и признаване на междукултурните компетентности.

Проектът стартира през септември 2015 г с проучване сред собственици, мениджъри, служители, обучители и експерти в областта на туризма. То има за цел да установи специфичните междукултурни компетентности, необходими на работещите в туризма и как се придобиват те.

Можете да се включите в проучването като попълните въпросника за мениджъри, експерти и обучители и анкетата за работещи в туризма до 31 декември 2015.

Туризмът е един от най-важните икономически сектори за европейската икономика, допринасящ за 5% от БВП и над 15 милиона работни места. Високата мобилност на персонала, характерна за туризма, осигурява различни възможности за заетост, но и предизвикателства, свързани с липсата на определени умения. Сред тях са междукултурните компетентности, които са от особена значимост не само за служителите, ангажирани пряко в работата с клиенти, но и за ефективната комуникация на всички в организациите, които се отличават с все по-голямо културно разнообразие.

Като се има предвид и че голяма част от работещите в туризма нямат специално образование, става ясно, че признаването на уменията и знанията, придобити по неформален път е много необходимо и би облекчило възможностите за работа и обучение в друга държава.

За тази цел проект CULTOUR предвижда следните дейности:

  • Идентифициране на междукултурните компетентности, необходими на работещите в туризма;
  • Разработване на програма за обучение по междукултурни компетентности;
  • Създаване на обща рамка, коятo да улеснява признаването на междукултурни компетентности между различните държави, както и мобилността на работещите в туристическия сектор;
  • Изграждане на онлайн платформа, която да улесни обмяната на опит и придобиването на знания.

Проектът се изпълнява от 6 организации от България, Турция, Франция, Италия, Испания и Португалия, в които всеки десети е зает в туризма:

  • SUD CONCEPT, Франция – координатор
  • Фондация на бизнеса за образованието, България
  • ISTAMBULAB, Турция
  • ISQ, Португалия
  • INFODEF, Испания
  • ERIFO, Италия

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Еразъм+ и ще продължи до септември 2017 г.

 

Втори бюлетин по проекта Be Positive

Bepositive Newsletter 2 BG October 2015 jpg

Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.

 

Още статии ...