Новини

Изводи от проучване сред работодатели в Европа за сътрудничеството с университетите по проект EMCOSU.

 EMCOSU

Ефективни модели и предизвикателства на сътрудничеството между висшето образование и бизнеса

 

Изводи от проект EMCOSU 

Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между организациите от частния сектор и висшите училища.У нас инициативата се изпълнява от Фондация на бизнеса за образованието.
Проучване сред 700 предприятия от различни европейски държави, сред които и България, показва, че споделените цели и ползи, взаимно доверие и разбиране на гледнитеточки на двете страни саключовите фактори за успешно съсътрудничество с университетите.
Кариерните центрове са сред най-успешно функциониращите модели на партньорство между бизнеса и висшите училища.Такива са също стажантските програми и обученията на студенти в професионални умения и предприемачество, участието в общинаучноизследователски проекти и обмяната на ноу-хау, създаването на съвместни учебни програми и възможности за продължаващо обучение.
Стажовете се оказват главен механизъм за подбор, който се използва от ¾ от големите компании и приблизително от всяко второ малко и средно предприятие. Проучването показва също, че различните форми на сътрудничество взаимно се стимулират и увеличават ползите за всички страни. Стажантските програми например, отварят врати за други форми на партньорство, като изследователска и развойна дейност, създаване на съвместни научни звена, „start-up" компании и т.н.

Ключови предизвикателства и посоки за развитие

2/3 от анкетираните представители на бизнеса смятат, че бюрокративните пречки - огромната документация, формализъм и необходимостта от съгласуване на много нива - са най-голямата спънка за сътрудничеството им с университетите. Бюрокрацията засяга и тромавостта на националното законодателство в областта на висшето образование (акредитация и промени в учебните програми, привличане на лектори от бизнеса), както и защитата на интелектуална собственост.

Практическите умения на студентите, необходими за успешната им реализация, се оценяват от 4/5 от анкетираните представители на бизнеса като най-важен резултат от сътрудничеството им с университетите. Затова и според работодателите е важно партньорството с висшите училища да е насочено към по-голяма практическа насоченост на преподаването и повече стажантски програми, за да осигури по-добро съответствие между уменията на завършващите и нуждите на пазара на труда.
Необходимо е също двете страни да подобрят капацитета си за научноизследователска дейност и създаване на иновации, което е от решаващо значение за развитието на организациите и конкурентоспособността на икономиката.

За повече информация - http://www.emcosu.eu/.

 

Проект EMCOSU (No 2012-2948/001-001) се изпълнява с подкрепата на програма „Учене през целия живот" на Европейската комисия.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп"в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението.

Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, да създава общности на съмишленици на национално и международно ниво (млади хора, преподаватели, предприемачи) и да насърчава преминаването към нов начин на мислене. "Екосистем Юръп" се стреми да вдъхнови промяна в обществото към една нова икономика и начин на мислене, да създаде благоприятна среда за достъп до иновативни, гъвкави и атрактивни приложения за постигане на баланс между околната среда, икономиката и обществото, както и да култивира знания и умения у младите хора за успешно развитие и посрещане на бъдещите предизвикателства. Изграждайки капацитета на организацията, ние ще съумеем да работим по адекватен начин, за да изпълним не само мисията си, а и да допринесем към национални и международни приоритети за устойчиво развитие и преминаване към циклична икономика.

Продължителност на проекта:

18 месеца

 

Източник на финансиране:

Проектът "Изграждане на капацитета на Сдружение "Екосистем Юръп" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г."