Новини

Първа партньорска среща по проект Ladies first! на 23 и 24 ноември, 2017, в Париж, Франция

Има основни знания, умения и компетентности, които всеки кариерен консултант, ментор, учител и обучител трябва да развива и усъвършенства, за да практикува с професионална грижа и да добави стойност в живота на хората. Има и специфични знания, умения и компетентности, които се изискват за работата със съответните целеви групи и са насочени към постигане на определени цели.

За нас е удоволствие да ви представим проект Ladies first!, който е насочен към такова специфично професионално развитие. Проектът има за цел да даде възможност на учители, обучители и консултанти да подкрепят жените в постигане на баланс между професионалния и личния живот, особено в условията на криза.

Въз основа на две успешни инициативи 7 партньорски организации (консултантски НПО, изследователски центрове и доставчици на ПОО, компании и социални партньори) от 6 държави (Гърция, Кипър, Франция, Португалия, България и Италия) обединяват усилия в проектLadies first! Целта е да се определят общи стратегии за справяне с баланса между професионалния живот на жените в Европа.

Резултати от проекта:

- Доклад: цели да подчертае ключови въпроси и специфични нужди по отношение на баланса между професионалния и личния живот на жените

 - Учебна програма за обучение въз основа на европейската рамка ECVET: ще бъде създадена за кариерни консултанти, преподаватели и обучители в ПОО

- Наръчник: ще предостави задълбочена информация за основни понятия, дефиниции и иновативни методологически подходи за справяне с баланса и стабилността на работния живот на жените

- Инструментариум: полезен набор от практически дейности и иновативни инструменти в подкрепа на кариерни консултанти,
учители и обучители

- Удобно за потребителите онлайн пространство за обучение и приложения: адресирано както към преподаватели, така и към учащи, за да повишат информираността си и да обогатят знанията си

Ако се интересувате от развитието на проекта, посетете уебсайта http://www.ladiesfirst-project.eu или Facebook страницата
https://www.facebook.com/LadiesFirstEU и
се свържете с екипа.

Ladies first Paris France   Ladies first Logo

 Erasmus Logo

Проект Ladies first!, 2017-1-EL01-KA202-036219 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия.  Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в Ask4Job: Умения за възрастни за успех в кариерата, 2017-1-IT02-KA204-036755, програма Еразъм+, KA2

Проектът Ask4Job, койтоофициално стартира в Рим, Италия, е вдъхновен от Новата европейска програма за уменията (COM 2016 – 381). Програмата набляга на усъвършенстването и придобиването на нови дигитални умения от участниците на пазара на труда в Европа, с цел осигуряване на тяхната продуктивност и подкрепа на възрастните хора в усвояването на ключови компетентности и широк спектър от умения.

Днес много хора в Европа не умеят да четат и пишат добре. Освен това, дигиталните умения на огромна част от хората са много слаби. Такава реалност носи заплаха за сериозна безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни лица се считат и за нискоквалифицирани. В рамките на проекта, екипът на ASK4JOB ще има за цел да образова хора, които търсят подходящи форми на учене на пазара на труда. Специално внимание ще се обърне на придобиването на дигитални умения и компетентности. Една от целите на проекта е да създаде инструментариум за оценяване на обучителните методи и дигиталната грамотност на дългосрочно безработните.

Екипът на проект ASK4JOB ще се стреми да допринесе за:

1) постигане на дигитално гражданство и придобиване на дигитални умения;

2) създаване на равен достъп до интернет, подкрепа за иновациите и развитие на креативността.

Проектът обединява усилията на 11организации от 9 различни страни: E.Ri.Fo. (Италия), FyG Consultores (Испания), Turgutlu Kaymakamligi (Турция), Best Cybernetics (Гърция), Foxpopuli (Швеция), Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center (Литва), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Полша), Directorate of Secondary Education, Chania (Гърция), Institute for Private Enterprise and Democracy Foundation (Полша), Фондация на бизнеса за образованието (България) и All Digital (Белгия).

Първата среща на партньорите се състоя в офиса на координатора E.Ri.Fo в Рим, на 6-ти и 7-ми ноември, 2017. По време на срещата партньорите имаха възможност да представят своите организации и да създадат нови контакти. Координаторът представи проекта и насочи вниманието на партньорите към най-важните аспекти на неговото реализиране. Целите и дейностите на проекта, етапите на развитие, мерките, предвидени за постигане на целите, разпространението на информация и финансирането бяха подробно дискутирани.

Ask4Job 08112017

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind е готов!

Open Mind e проект по програма Erasmus+, който има за цел да популяризира социалното предприемачество сред жени и студенти от неикономически специалности чрез иновативен геймифициран онлайн курс.

Преди една година осем организации от България, Гърция, Полша, Румъния и Великобритания обединиха своите усилия, за да създадат иновативен образователен продукт за хора, които са заинтересовани от социално предприемачество, независимо от техния академичен статус и специалност.

Инициативата включва: Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация на бизнеса за образованието, Стопанска академия „Д. А. Ценов“; Българската технологична компания 11235; Института за развитие на предприемачеството (Гърция), Университета в Лодз (Полша), Университета „Титу Майореску“ (Румъния) и Университета в Шефилд (Великобритания).

Open Mind Meeting Lodz

Втора среща по проект OpenMind - Университет в Лодз, 18 Май 2017 г.

 

Иновативният онлайн курс обхваща 8 модула с обща продължителност 75 учебни часа (3 ECTS кредита).

  1. Основи на социалната икономика и предприемачеството
  2. Бизнес мениджмънт
  3. Нормативна рамка
  4. Канава на бизнес модел 
  5. Социален корпоративен маркетинг
  6. Набиране на средства
  7. Изготвяне на бизнес план
  8. Реализиране на социални проекти и постигане на социално въздействие

В допълнение на обучаемите ще бъде предоставен електронен сборник с 50 вдъхновяващи истории за жени социални предприемачи, събрани от всички страни партньори по проекта.

Open Mind Ebook

Методологията на курса включва също учебна програма, инструментариум за признаване на резултатите и наръчник за обучители. Съдържанието беше преведено на езиците на партньорите и над 60 ментори и наставници преминаха обучение за оказване на онлайн подкрепа на обучаемите в рамките на курса.

Обучение на обучители в Стопанска Академия ‚Д. А. Ценов“ - Свищов

Геймифицираната онлайн обучителна платформа ще бъде достъпна скоро чрез официалната уеб страница на проекта Open Mind – http://open-mind-project.eu. Плаформата ще предоставя възможност за работа на всички езици на страните партньори (български, гръцки, полски, румънски и английски).

Игровите елементи (мисии, нива, награди, конкурентност, сътрудничество и забавление) допринасят за създаване на една ангажираща и мотивираща образователна среда, чрез която, по вълнуващ начин, обучаемите ще придобият основни знания и умения и ще развият иновативното си мислене и инициативност, които са им необходими, за да станат социални предприемачи.

До края на 2017 г. в геймифицирания онлайн курс ще се включат 120 студенти и възрастни. Резултатите ще бъдат представени по време на двата Национални уъркшопа по проект Open Mind през февруари следващата година в София и Свищов.

Искате да се включите?

Геймифицираният онлайн курс по проект Open Mind стартира официално през м. март следващата година. Ако искате да сте част от Приключението Open Mind, харесайте нашата Facebook страница и научавайте първи новините! 

 

 

Erasmuslogo horisonal SMALL

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

Още статии ...