Новини

Национална програма и интерактивен портал по кариерно ориентиране в училище

През последните 2 години екипът на Фондация на бизнеса за образованието беше ангажиран в проект на Министерството на образованието за създаване на Национална програма за кариерно ориентиране в училище.

Програмата е насочена към педагогически съветници, психолози и учители, и осигурява цялостна методическа рамка за кариерно образование и ориентиране на учениците от всички етапи и видове образование (начално, прогимназиално, професионално и профилирано).

Учениците се запознават с теми, свързани със себепознанието, проучване на кариерните възможности, вземане на решение и осъществяване на кариерни преходи посредством разнообразни дейности. Програмата е структурирана по класове и осигурява гъвкавост в прилагането. Кариерните специалисти могат да избират между различни игри, групови упражнения и проектни задачи, дискусии, срещи с професионалисти, посещения на работни места, работилници за умения, карнавали, индивидуални сесии и други ефективни методи и подходи.

Интерактивната онлайн версия на Програмата е достъпна на http://orientirane.mon.bg/programa/. Тя позволява достъп чрез едно кликване до огромен брой практически ресурси – упражнения, тематични филми, инструменти за оценка, полезни ресурси и вдъхновяващи добри практики. Предвидени са специфични методически насоки за работа с ученици в риск от отпадане и ученици със специални образователни потребности.

MON-platform

Ключов елемент на Програмата е училищният Клуб Кариера. Иновативният проект, стартиран от ФБО през 2007, беше признат от МОН за успешен модел за кариерно ориентиране в училище и през последната година беше разпространен в 42 училища в цялата страна.

MON-meeting 1   MON-results

По време на едногодишната пилотна фаза ефективността и въздействието на Програмата бяха оценени чрез анкети с над 7600 ученици и повече от 100 експерти и кариерни специалисти. Събраната обратна връзка беше изключително положителна. Резултатите от проекта бяха представени от Министерството на образованието на финалното събитие по проекта, което се проведе в края на миналата седмица в София. Голямата част от учениците оценяват дейностите по кариерно ориентиране като полезни, интересни и важни за своето бъдеще:

„Научих важни неща за живота, които не се преподават в училище.“

„Запознах се с пазара на труда и какви професии се търсят най-много. Също така вече имам яснота коя професия мога да упражнявам въпреки зрителния си проблем.“

„Хареса ми самата атмосфера, която имаше в нашия клуб Кариера, като място, където на някого реално му пукаше какво ще се случи в мен в бъдеще; както и дискусиите по филмите и обсъждането на казуси.“

„Срещите с представителите на различни професии и посещенията на работните им места ме накара да се преориентирам, защото имах погрешна представа за професията, която си бях избрала; сега се надявам да съм направила правилния избор и да си реализирам кариерния план, макар да имам и план Б.“

„Харесаха ми срещите с бивши възпитаници на гимназията, които са постигнали много в професията си и ми се прииска след много години и аз да бъда на тяхното място и с мен да се гордеят моите учители.”

„Доволна съм от това, че ми беше обърнато специално внимание.” 

„Интересно и различно от всичко в училище.”

 „Дотолкова съм впечатлена, че ще завърша психология и ще потърся работа като кариерен консултант, защото вярвам, че това е професия на бъдещето.“

 

ПроектBG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и социални фондове.

MON-logos

 

Заключителен семинар по проект CulTour

CULTOUR logo

На 6 юни на национален семинар в София бяха представени продуктите и резултатите по проект CULTOUR, който има за цел да допринесе за подобряване на уменията и стимулиране на мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и обучение в междукултурни компетентности на работещите в сектора. В семинара се включиха близо 50 обучители, кариерни консултанти, експерти в професионалното образование и обучение и представители на туристическия сектор.

FBO culture event 3a

Проектът се изпълнява в 6 европейски държави, в които туризмът осигурява заетост на над 10% от работещото население. Голяма част от заетите в сектора нямат професионална квалификация, което се отразява и на качеството на услугите. Високата мобилност на работещите дава широки възможности за заетост, но и носи предизвикателства заради липсата на ключови умения. Сред тях са и междукултурните компетентности - важни за всички нива и длъжности в организациите в глобалния свят на многообразие.

FBO culture event 1a

Партньорството включва: SUD Concept - Корсика (Франция), ISQ (Португалия), INFODEF (Испания), Общината на Истанбул (Турция), Фондация на бизнеса за образованието (България и ERIFO (Италия). В рамките на проекта те създадоха следните интелектуални продукти: 

1: Проучване и доклад за нуждите от умения в туристическия сектор 

В първата фаза на проекта партньорите изготвиха преглед на националното законодателство, стратегически документи, проучвания и анализи в туристическия сектор, проведоха анкетни проучвания със 150 участници и интервюта с 60 професионалисти в 6-те държави. Изготвен беше подробен аналитичен доклад (на английски език) и резюме с основните изводи от проучването.

Докладът идентифицира 6 ключови междукултурни умения, нужни на работещите в туризма:

 • Междукултурна комуникация    

 • Междукултурна осъзнатост       

 • Междукултурна работа в екип  

 • Ориентация към клиента          

 • Решаване на проблеми 

 • Организационна култура.

Докладът очертава и основните предизвикателства за работещите в сектора и нуждите от обучителни материали и методики за развитие на междукултурните компетентности, които проектът адресира.

Основни изводи от проучването (презентация на български език)

Подробен аналитичен доклад (на английски език)

FBO culture event 9a

 
2: CULTOUR
програма за обучение в междукултурни умения за работещите в туризма
Програмата и свързаната с нея рамка за оценяване на резултатите от обучението са базирани на методиката и инструментите на Европейската квалификационна рамка(ЕКР) и ECVET. Програмата за обучение е с продължителност 60 часа общо за 6-те умения и е насочена към ниво IV от ЕКР.

Обучителна програма

 
FBO culture event 7a

3: CULTOUR Наръчник
Наръчникът е разработен въз основа на изводите от проучването. Той предоставя задълбочена информация за нови практически ориентирани подходи и методи за обучение в междукултурни умения на работното място в туристическия сектор.

Наръчник

FBO culture event 5a

4: CULTOUR Инструментариум
Инструментариумът е полезен ресурс с практическа информация за прякото прилагане на иновативни методи в обучението по междукултурните умения в туризма. Той съдържа набор от практически инструменти и методи, адаптирани към специфичните нужди на организациите и работещите в сектора. Инструментариумът на CULTOUR включва отворени образователни ресурси (OER), предназначени за учителите в ПОО и за обучители в компаниите от туристическия бранш.

Инструментариум

FBO culture event 4a

5: CULTOUR Онлайн център

Платформата предлага подробна информация за изпълнението на проекта CULTOUR - постижения, събития и новини, описания на добри практики, линкове към важни ресурси и друга полезна информация. Оналйн центърът е свързан със социалните медии (Facebook, Twitter, LinkedIn), за да популяризира проекта и да допринесе за обмяната на опит и виртуалната мобилност.

www.cultourproject.eu

 

CULTOUR обучителна дейност

В рамките на проекта беше проведено обучение на екипите от партньорските организации, с цел обмяна на опит и изпитване на разработените методики. По този начин се създаде капацитет за обучение на обучители, който бе приложен в пилотирането на програмата на национално ниво.

 Corsica 2

Въздействие:

Проектът формира въздействие на няколко нива:

 • На педадогическо ниво - чрез създадените обучителни подходи, методологии и инструменти, базирани на практически изследвания, които могат да се адаптират и прилагат в различен контекст;
 • на ниво обучители (обучители, учители и съветници, и техните организации) – обогатяване на обучителните практики, използвани в ПОО в туризма;
 • подобряване на междукултурните компетентности, пригодността за заетост и мобилност на преките бенефициенти;
 • икономическо влияние - чрез подобряване на подготовката за пазара на труда в съответствие сновите умения, търсени от работодателите; 
 • технологично въздействие - чрез създаването на безплатните образователни източници на разположение онлайн чрез проектната платформа;   
 • социално въздействие - насърчаване на по-добрата трудова интеграция на бенефициентите в участващи страни.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.

 

Награда за професионално развитие и GCDF стипендиантска програма 2017

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2017 година. От 1995 г. CCE досега лицензира и оказва подкрепа на над 25 000 консултанти по целия свят.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Пълните критерии и начин на кандидатстване можете да видите тук.

 

Награда на CCE за професионално развитие 2017

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
 2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):
 • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
 • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
 • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
 • Провеждане на научни изследвания по темата;
 • Публикации по темата;
 • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
 • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

От наградените се очаква да:

 • Използват средствата за повишаване на квалификацията си чрез обучения, предлагани от CCE и лицензираните обучителни организации;
 • Отчетат разходите за обучение към NBCC Foundation в рамките на 12 месеца след присъждане на наградата;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

 

GCDF стипендиантска програма 2017

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени две международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара. 

Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
 • Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.

От стипендиантите се очаква да:

 • Предлагат услуги по кариерно консултиране;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Предоставят регулярни отчети за предлаганите от тях услуги;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

CCE насърчава стипендиантите да кандидатстват за Certified Supervision Professional (CSP), ако отговарят на изискванията за сертифициране.

 

Още статии ...