Новини

Стартира проучване на междукултурните компетентности на работещите в туризма по проект CULTOUR

CULTOUR logo
Фондация на бизнеса за образованието е българският партньор по проект CULTOUR, който има за цел да стимулира мобилността на работещите в туризма чрез подобряване и признаване на междукултурните компетентности.

Проектът стартира през септември 2015 г с проучване сред собственици, мениджъри, служители, обучители и експерти в областта на туризма. То има за цел да установи специфичните междукултурни компетентности, необходими на работещите в туризма и как се придобиват те.

Можете да се включите в проучването като попълните въпросника за мениджъри, експерти и обучители и анкетата за работещи в туризма до 31 декември 2015.

Туризмът е един от най-важните икономически сектори за европейската икономика, допринасящ за 5% от БВП и над 15 милиона работни места. Високата мобилност на персонала, характерна за туризма, осигурява различни възможности за заетост, но и предизвикателства, свързани с липсата на определени умения. Сред тях са междукултурните компетентности, които са от особена значимост не само за служителите, ангажирани пряко в работата с клиенти, но и за ефективната комуникация на всички в организациите, които се отличават с все по-голямо културно разнообразие.

Като се има предвид и че голяма част от работещите в туризма нямат специално образование, става ясно, че признаването на уменията и знанията, придобити по неформален път е много необходимо и би облекчило възможностите за работа и обучение в друга държава.

За тази цел проект CULTOUR предвижда следните дейности:

  • Идентифициране на междукултурните компетентности, необходими на работещите в туризма;
  • Разработване на програма за обучение по междукултурни компетентности;
  • Създаване на обща рамка, коятo да улеснява признаването на междукултурни компетентности между различните държави, както и мобилността на работещите в туристическия сектор;
  • Изграждане на онлайн платформа, която да улесни обмяната на опит и придобиването на знания.

Проектът се изпълнява от 6 организации от България, Турция, Франция, Италия, Испания и Португалия, в които всеки десети е зает в туризма:

  • SUD CONCEPT, Франция – координатор
  • Фондация на бизнеса за образованието, България
  • ISTAMBULAB, Турция
  • ISQ, Португалия
  • INFODEF, Испания
  • ERIFO, Италия

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Еразъм+ и ще продължи до септември 2017 г.

 

Втори бюлетин по проекта Be Positive

Bepositive Newsletter 2 BG October 2015 jpg

Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.

 

Стартира проект EVA Skills

eva logo

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект EVA Skills – Оценка на меките умения на безработни млади хора, 2014 – CY01 – KA202 – 2, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+. Проектът ще приключи през месец август 2016 г.

Идеята за проекта се базира на наблюденията, че е все по-трудно за младите хора без никаква или с ниска квалификация от формалното образование да си намерят работа. Дори и без формално обучение или опит на пазара на труда обаче, младите хора трупат социални и лични компетентности, които могат да са от съществено значение за доброто справяне на работното място. За някои работни позиции, те могат да бъдат дори най-важните елементи от професионалната квалификация. Въпреки значимостта им, за работодателите и специалистите, работещи с млади хора е трудно да признават и оценяват тези неформални компетентности. И докато в някои европейски страни са разработени широко признати системи за оценка на тези компетентности, в други е необходимо да се повиши осведомеността относно тяхното значение и потенциално въздействие и да се определят методите и процедури за оценка.

Изхождайки от тези предпоставки, проект EVA Skills има за цел да трансферира добри практики за оценка на компетенциите на безработни млади хора. В рамките на проекта ще бъдат създадени ресурси, които да подкрепят обучители и други специалисти, работещи в сферата на професионалното образование и обучение, в оценката на социалните умения и валидирането на предходно неформално и самостоятелно учене.

Партньори по проекта са България, Гърция, Германия, Кипър, Румъния и Швеция. Всички партньори са с достатъчно натрупан опит и капацитет в създаването на обучителни ресурси.

Още статии ...