Втора партньорска среща по проект Ask4Job в Ханя, Гърция на 26 и 27 март, 2018 г.

11 партньори от 9 страни, сред които Фондация на бизнеса за образованието, се събраха за своята втора среща в Ханя, за да работят по дейностите на проекта Ask4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755 и да планират следващите стъпки. Те обсъдиха резултатите от аналитичната фаза във всички страни-партньори, реализирана с цел идентифициране на нуждите от дигитална грамотност, заявени от предприятията и пазара на труда. Друга основна цел на срещата беше обсъждането на инструмента за оценка на дигиталните компетентности, който ще бъде създаден в резултат на съвместните усилия на всички членове на екипа.

Всяка среща на партньорите има и сесия, посветена на добри практики, водещи до придобиване на определени умения. Темата на втората среща беше решаване на проблеми на работното място. Много добри практики от различни страни бяха споделени и обсъдени.

Проект Ask4Job е общоевропейски образователен път. Той се вдъхновява от COM 2016 – 381 Final, който настоява за повишаване на дигиталните умения на работна сила в Европа, за да бъде подобрена продуктивността на работното място. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност, докато все по-голям брой работни места поне ще изискват поне някои основни компетентности.70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене и писане, а дори и повече имат слаби умения в сферата на математиката, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM (2016 – 381 Final).

Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване,оценяване и признаване на дигиталните уменията. Това ще се постигне чрез създаване на 3 продукта, чиито основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа. Тези 3 продукта се характеризират с: а) проектиране, тестване и валидиране на образователната пътека и инструмента за оценка, съобразени с нуждите на потребителите; б) смесена образователна методология (A-MOOC и Capacity Lab), която насърчава мотивацията за учене през целия живот, използвайки възможностите на бенефициентите – тази мотивация ще бъде подкрепена от по-малки обучителни единици, така че потребителите да могат лесно да изпитат успеха стъпка по стъпка по време на целия образователен път; в) разработване на път за признаване на компетенциите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене в подкрепа на професионалната актуализация за консултанти и обучители на възрастни.

Очакваното въздействие на проекта предвижда участието на 500 бенефициенти: нискоквалифицираните възрастни, както и професионалисти от сферата на образование и обучение на възрастни и сектора за консултиране на работното място, както в частните, така и в публичните служби по заетост и други заинтересовани страни на регионално и национално ниво.

За повече информация, моля вижте страницата на проекта във фейсбук: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 03  WBL PRO FB LI 2018 04 04 Ask4Job 04

Erasmus Logo

 ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.