Екипът на Ask4Job се срещна в Лодз, Полша

Фондация на бизнеса за образованието е част от европейски екип, който реализира проект Ask4Job, вдъхновен от COM 2016 – 381 Final. Документът насърчава придобиването и усъвършенстването на дигитални умение от работната сила на Европа, с цел повишаване на продуктивността. В близко бъдеще по-голямата част от работните места ще изискват определена степен на дигитална компетентност и все по-голям брой работни места поне ще изискват някои основни компетентности. Повече от 70 милиона души в Европа нямат адекватни умения за четене, писане и математика, което ги излага на риск от безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни се считат за нискоквалифицирани възрастни. (COM 2016 – 381 Final).

За да подпомогне тяхното развитие, екипът на Ask4Job ще създаде набор от инструменти за придобиване, оценяване и признаване на дигиталните компетентности. Този резултат ще бъде постигнат чрез разработването на 3 продукта, като основни бенефициенти са дългосрочно безработни възрастни и кариерни консултанти и обучители на възрастни, както и всички други професионалисти, включени в подпомагащи дейности за възрастни, търсещи работа.

Партньорите се събраха в Лодз, Полша на 4-ти и 5-ти октомври, 2018 година, за да планират следващите стъпки за разработване на програмата за обучение Ask4Job.

Повече информация можете да намерите на: https://www.facebook.com/Ask4JobProject/

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.