Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България

Проектът се финансира с подкрепата на Европейския Съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави, Агенция по заетостта.

Основните цели на проекта са да бъдат събрани данни и да се направи оценка и анализ на политиката и практиката по интеграция на имигранти и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка на прилагането на политиката и мерките за интеграция.

Проектът ще бъде насочен към реализирането на следните специфични цели:
⦁ Разработване на иновативна и високо ефективна методология за събиране на данни, оценка и анализ на политиката и практиката по интеграция на имигранти.
⦁ Провеждане на анализ на политики и мерки по интеграция.
⦁ Представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България.

Целевите групи на проекта са:
⦁ граждани на трети държави, пребиваващи продължително на територията на Република България
⦁ приемащото общество
⦁ експерти в сферата на интеграционните процеси
⦁ представители на правителството, министерства, държавни ведомства, институции и организации на национално, регионално и местно ниво, участващи в осъществяване на политики, мерки и дейности по интеграция на имигранти в Република България

В рамките на проекта беше разработен цялостен анализ на политиките и мерките по интеграция, обобщаващ актуална информация и данни относно интеграционните процеси в страната, бъдещите предизвикателства пред администрацията и заинтересованите страни в процеса на интеграция и препоръки за актуализиране на мерки и политики.
Ако желаете да се запознаете с цялостния анализ, моля вижте тук.