Награда за професионално развитие и GCDF стипендиантска програма 2017

NBCC Foundation CCE logos

Започва набиране на кандидати за стипендиантската програма и наградата за професионално развитие на NBCC Foundation и Center for Credentialing and Education (CCE) за 2017 година. От 1995 г. CCE досега лицензира и оказва подкрепа на над 25 000 консултанти по целия свят.

Срокът за прием на кандидатури е 30 юни. Пълните критерии и начин на кандидатстване можете да видите тук.

 

Награда на CCE за професионално развитие 2017

Наградата има за цел да насърчи професионалното развитие на сертифицираните кариерни консултанти.

Ще бъдат връчени 4 награди, всяка в размер на 500 щатски долара.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Да притежават валиден сертификат, издаден от CCE преди минимум 1 година;
 2. Да популяризират притежавания от тях сертификат или да допринасят за развитието на съответната сфера чрез (поне едно от изброените по-долу):
 • Предлагане на обучение по програми за сертифициране;
 • Подпомагане на популяризирането на сертификата в тяхната организация чрез програми за обучение, проекти и други инициативи;
 • Изнасяне на презентации за сертификационната програма GCDF на подходящи публични форуми и конференции;
 • Провеждане на научни изследвания по темата;
 • Публикации по темата;
 • Участие на лидерски позиции в асоциации и групи по темата;
 • Менторство на лица, които се интересуват от сертификата.

От наградените се очаква да:

 • Използват средствата за повишаване на квалификацията си чрез обучения, предлагани от CCE и лицензираните обучителни организации;
 • Отчетат разходите за обучение към NBCC Foundation в рамките на 12 месеца след присъждане на наградата;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

 

GCDF стипендиантска програма 2017

Целта на GCDF стипендиантската програма е да насърчи предоставянето на качествени кариерни услуги. Ще бъдат присъдени две международни стипендии, всяка на стойност 2000 щатски долара. 

Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните изисквания:

 • Към момента да притежават валиден GCDF сертификат или да се обучават по програмата GCDF и същевременно да са записани в магистърска / докторска програма или програма за следдипломна квалификация по кариерно / психологическо консултиране и др. сродни специалности.
 • Да се ангажират, че ще предлагат услуги по кариерни консултиране през следващите две години.

От стипендиантите се очаква да:

 • Предлагат услуги по кариерно консултиране;
 • Участват в тримесечните проучвания за оценка на ефекта от програмата;
 • Предоставят регулярни отчети за предлаганите от тях услуги;
 • Дадат съгласието си NBCC Foundation използва имената им за популяризиране на програмите си.

CCE насърчава стипендиантите да кандидатстват за Certified Supervision Professional (CSP), ако отговарят на изискванията за сертифициране.