Наръчник за провеждане на студентски стажове Съвети за работодателите и университетите

Съдържание

 1. ПРЕПОРЪКИ КЪМ БИЗНЕСА
  1. КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
  2. ПОДХОДЯЩИТЕ ХОРА
  3. ПОДХОДЯЩОТО ПЛАНИРАНЕ
  4. ПОДХОДЯЩАТА ПРОГРАМА
  5. ПОДХОДЯЩИЯТ СТАЖАНТ
  6. ПОДХОДЯЩИЯТ НАСТАВНИК
  7. ПРОВЕРКА
 2. ПРЕПОРЪКИ КЪМ УНИВЕРСИТЕТИТЕ
  1. КАК МОЖЕ СТАЖЪТ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ
  2. МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СТАЖОВЕ, ПРИЛАГАНИ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  3. ПРИМЕРИ
  4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ
 1. ПРЕПОРЪКИ КЪМ БИЗНЕСА 
  1. КАК ДА СЪЗДАДЕТЕ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
   Фактори за успех на стажантската програма
   Не съществува универсален модел за успешни стажове. Въпреки това от успешно провежданите програми, които се прилагат понастоящем от частни и държавни организации в България, могат да бъдат изведени някои общи елементи, процеси и практики. Тях наричаме фактори за успех на стажа. Сред тях са:

   При провеждането на стаж се прилагат същите принципи, както и при всяко друго начинание. Към него трябва да се подхожда сериозно и с професионализъм. Всяка от организациите, които посетихме, бе променила програмата си в съответствие със събрания опит и в желанието си за постоянно подобрение на нещата.

   Пречки пред успеха
   Вътрешният ред в организацията, скептично настроение по отношение на стажовете, проблеми при намирането на подходящи стажанти, отговор на очакванията на стажанта, липса на време и умения в рамките на предприятието – всички тези фактори биха могли да се превърнат в значителни пречки пред успешното провеждане на стажантски програми.

   Не само представителите на бизнес средите понякога демонстрират скептично отношение, то се проявява често и сред студентите и академичните служители.

   Преодоляването на тези пречки няма да бъде лесно. Най-добрата стратегия би била да се започне с малки пилотни проекти, които в последствие да бъдат прилагани като модели.

   Полезно би било също да се проведе образователна кампания, в рамките на която хората да придобият представа за промените, необходими за посрещане на предизвикателствата от членството в ЕС. Правилните послания биха могли да се предадат посредством използването на средствата за масова комуникация и разпространението на филми на DVD.
   ^начало^

    

  2. ПОДХОДЯЩИТЕ ХОРА
   Ще се нуждаете от:
   1. Подкрепа за стажантската програма от страна на висшия ръководен състав.
   2. Подкрепа за стажантската програма от страна на средния ръководен състав.
   3. Човек, който да лансира идеята за стажовете в компанията.
   4. Наставник/ ментор за стажантите Ви.

   Служителите, както и ръководният състав на ниско и средно ниво трябва да са наясно, че техните ръководители разглеждат успешната стажантска програма като нещо изключително важно.

   Подкрепата на ниво висш ръководен състав е от ОСНОВНО ЗНАЧЕНИЕ, но не е ДОСТАТЪЧНА. Стажантските програми следва да отговарят на реалните нужди в организацията. Но, внимание…
   Тук могат да бъдат очаквани трудности. Стажовете предполагат извънредна работа, а ползите обикновено не са ясни в организации, които нямат предишен опит със стажанти или при които предишният опит се е оказал неуспешен. Следователно е необходимо хората да бъдат убеждавани. Кой ще се заеме с тази задача?

   Човекът, който ще се ангажира с лансирането на идеята за стажовете, трябва да е добре запознат с ползите от стажатнската програма за организацията.
   В големите компании обикновено с това се занимава специалистът по човешки ресурси. В тази роля може да влезе и някой от ръководителите на отдели или друго лице, но е необходимо то да има подходящата визия и енергия за преодоляване на инерцията в организацията, поради която хората се противопоставят на провеждането на стажантски програми.

   Аргументи, които могат да бъдат използвани за убеждаване на служителите:

   Наставник/ ментор.
   Наставникът или менторът е лице, което притежава определени умения и отделя време да помага на стажанта при неговата работа и обучение. В тази роля би могъл да бъде ръководителят на отдела или някой по-низшестоящ член на колектива, за който подобен опит може да предостави добра възможност да развие своите умения да обучава и ръководи.

   Пречки пред успеха
   Рекламна и информационна кампания по средствата за масова комуникация би стимулирала интереса на потенциалните поддръжници и бъдещи защитници на идеята. След като бъдат идентифицирани тези хора, е важно те да влязат в контакт един с друг. Взаимната подкрепа и насърчаване са от особена важност, за да се помогне на хората да преодолеят различните проблеми, които биха могли да се проявят. Модели на добри практики могат да бъдат разработвани най-успешно посредством съвместни инициативи като обучения за наставници, които могат например да се провеждат в университетите.
   ^начало^

    

  3. ПОДХОДЯЩОТО ПЛАНИРАНЕ
   1. Публичност – информиране на служителите относно плана и очакваните ползи.
   2. Консултации – разговори със служителите за ползите от наемането на стажанти.
   3. Отговор на основни въпроси – какво, кога, кой, как.

   Служителите не винаги приемат плана. Стажантите могат да бъдат разглеждани като допълнителен ангажимент в работата. Ползите понякога не се виждат на пръв поглед.

   Предоставете възможност на служителите да оформят и разработят стажантската програма, така че да смятат, че те са създателите й и тя не им е наложена отгоре.

   Пречки пред успеха
   Ако стажът не бъде планиран внимателно, шансовете за успех са ограничени. Гъвкавостта обаче също е от полза. Ако даден стажант не се представя добре или отделът има трудности с неговото интегриране, то тогава би било разумно да се потърси възможност за разпределянето му в други отдели. Не е конструктивно да бъдат обвинявани студентите в ниска мотивация или пък служителите от отдела, че не оказват съдейтствие. По-правилният подгход е да се намери решение, при което и двете страни са печеливши.
   ^начало^

    

  4. ПОДХОДЯЩАТА ПРОГРАМА
   1. Съобразена с нуждите на организацията и на стажанта.
   2. Съставена в писмена форма.
   3. Одобрена и подписана.
   4. Подлежаща на постоянен преглед и корекция.

   Програмата може да бъде в долу-показаната форма. Основно е в нея да бъдат упоменати целите, дейностите и очакванията на двете страни. Тя може да улесни и участието на университета, който има желание да предостави академичен кредит за стажа.

   Примерна стажантска програма и/ или споразумение за обучение

   Име на организацията, адрес и информация за контакти

   Наставник – име, роля и информация за контакти

    
   Име на студента, университет и факултет

   Информация за контакти

    
   Цел на стажа Примерно съдържание
   ОБЩИ ЦЕЛИ

   • Придобиване на практически познания относно характера на стопанската дейност и средата, в която тя се извършва
   • Осъзнаване на необходимите умения за ефективна работа на съответната позиция/ сектор
   ЦЕЛИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОРА И ТИПА РАБОТА

   • Извършване на прости лабораторни процедури при използване на подходящите протоколи
   ЦЕЛИ, ДОГОВОРЕНИ ЗА СЪОТВЕТНИЯ СТУДЕНТ
   ДОГОВОРЕНИ ЦЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АКАДЕМИЧЕН КРЕДИТ
   Програма на дейностите
   • Въвеждане/ Приветствие/ Процедурни дейности: 5 дни
   • Наблюдение/ придружаване на служители: 2 x 1 ден
   • Съдействие при по-лесни дейности/ административни задачи: 5 дни
   • Специални проекти/задачи: 15 дни
   • Участие в срещи и обучения: 3 дни
   • Срещи между студента и наставника: ежеседмично
   • Финално интервю – оценка на представянето и успеха на стажа
   Компанията се задължава:
   • Да предостави на студента практически опит и възможности за обучение в съответствие с настоящата програма;
   • Да осигури на стажанта необходимите ресурси и съдействие;
   • Да осигури на стажанта обратна информация, с която да му помогне да подобри представянето си.
   Стажантът се задължава:
   • Да присъства и да спазва работното време;
   • Да не разгласява конфиденциална информация за компанията;
   • Да се отнася към колегите на всички нива с необходимия респект и внимание;
   • Да спазва изискванията и дисциплината на компанията.
   Подписи Наставник Стажант


   ^начало^

    

  5. ПОДХОДЯЩИЯТ СТАЖАНТ
   1. Създайте профил на необходимите умения и познания.
   2. Проучете къде можете да намерите студенти, отговарящи на този профил.
   3. Разпространете информация за предлаганата от вас възможност.
   4. Осъществете подбора така, както бихте подходили при назначаване на служител.
   5. Съгласувайте условията на програмата.

   Профилът се дефинира посредством процес на консултации и планиране. Не подхождайте със схващането, че студентът трябва да притежава задълбочени познания за стопанската дейност и технологията. Възможно е договорените задачи да са подходящи за по-неопитни студенти или такива, които следват по-общи дисциплини като филология или история например.

   Добър подход е изграждането на взаимоотношения с един университет – евентуално такъв, който е разположен в близост до компанията ви. Също толкова разумно обаче е да проучите и други институции, които биха могли да обучават студенти с подходящите за вашите нужди умения и които с готовност биха се отзовали на вашите нужди.

   Съществуват и доста евтини или безплатни възможности за реклама. Дори простичък лист хартия A4, който да се раздава на студентите в университетите или да бъде закачен на табло, би могъл да свърши много добра работа. Проучете кои от ресурсите на университета можете да използвате – някои студентски съвети и общности са много активни при популяризиране на стажовете и подготовката за постъпване на работа.

   За да стигнете до подходящия стажант, трябва да преминете през стриктен процес на подбор, в рамките на който кандидатит-стажантите следва да се представят добре, за да докажат, че са подходящи за съответната организация. За тази цел добър вариант е интервюто, по време на което може да се даде повече яснота за стажантската програма.

   Стажът може да се провали, ако студентът почувства, че нещата не се развиват според очакванията му. Очакванията на студентите трябва да бъдат изяснени в самото начало, за да не се стигне по-късно до разногласия. Нерядко студентите имат нереалистични очаквания относно това какво могат да правят в рамките на стажа. Разумно е тези очаквания да бъдат насочвани.

   Пречки пред успеха
   Много често работодателите посочват проблема с ниската мотивация на студентите. Студентите от своя страна често се позовават на финансовите си проблеми и нуждата им от платена работа. Тук не могат да бъдат посочени прости решения. Някои организации стартират своите програми като неплатен стаж, но по-късно въвеждат заплащането на стажантите, след като се убедят, че студентите носят ползи на компанията. Едно възможно решение е компанията да предложи заплащане за работата, извършена при заместване на отсъстващ служител, като очаква други проекти и обучението да са без заплащане. Друга възможност е стажът да бъде на непълен работен ден, като по този начин студентът ще има свободно време, през което да заработва заплатата си другаде.

   Често младите хора имат нереалистични очаквания относно типовете организации, в които биха желали да работят и нещата, които биха искали да вършат. Тук важна роля за предоставяне на информация относно предлаганите стажантски позиции и разясяване на ползите за студентите играят университетските кариерни центрове.
   ^начало^

    

  6. ПОДХОДЯЩИЯТ НАСТАВНИК/ МЕНТОР
   1. Наставникът/ менторът ръководи програмата.
   2. Той притежава необходимите умения, за да съдейства на стажанта в процеса на обучението му.
   3. Той дава указания, обратна информация и съдейства на стажанта.

   На наставника следва да се осигури достатъчно време за изпълнението на тази задача. Следователно може да се наложи наставник да не бъде ръководителят на съответния отдел, тъй като той има и много други отговорности.

   Наставникът трябва да бъде човек, който може да изгради добри взаимоотношения и който има подходящи комуникационни умения. От основно значение е той да има желание да бъде в тази роля, а не да я приема, само защото му е наложена отгоре. Опитът като наставник на стажанти помага на служителя да развие своите умения да обучава и ръководи. Би било добре да се предложи и някаква форма на обучение за бъдещите наставници.

   Наставникът трябва да е в състояние да разглежда нещата както от гледната точка на студента, така и на организацията. Проблемите следва да бъдат идентифицирани и решавани. Ако придобитият опит на стажанта го налага или в хода на стажа възникнат нови обстоятелства, промените трябва да се отразят и в стажантската програма. От своята уникална позиция наставникът трябва да се старае да намери решения, при които и стажантът, и организацията да бъдат печеливши.

   Пречки пред успеха
   Ако някои от активните мениджъри в компанията стане наставник, би имал авторитета да налага извършването на определени дейности и всичко ще се движи напред. Ако обаче той е прекалено зает, то тогава стажантът няма да бъде негов основен приоритет и той би го игнорирал. Ако някой по-низшестоящ служител стане наставник, той би разполагал с достатъчно време да полага грижи за стажанта, но пък не би имал достатъчно авторитет. Тук трудно може да се намери баланс. В някои организации студентът се наблюдава от две лица. Той има не само наставник, но и колега, който е на възраст, близка до тази на студента, и който му помага да се интегрира в организацията.
   ^начало^

    

  7. ПРОВЕРКА
   1. Преглед на планираното – отговори ли стажът на нуждите на организацията?
   2. Оценка на програмата – какво научи организацията за ефективното управление на стажове?
   3. Проверка на стажанта – какви знания е придобил стажантът и как се е представил?

   Успешните програми са тези, които се адаптират в съответствие с придобития опит. Разговорите и консултациите с членовете на колектива относно техните нужди биха осигурили подкрепата им за програмата.

   На ниво ежедневно управление на програмата обикновено се извличат полезни поуки. Някои организации искат от самия стажант да оцени програмата.

   Стажът е изключително полезна форма за придобиване на опит. По време на стажуването си студентът усвоява познания за даден вид стопанска дейност или професия, които ще му помагат за по-лесно интегриране в организацията ви. За него е важно да получи информация за своите силни и слаби страни директно от реален работодател. Добра практика е оценката да бъде давана в писмен вид.

   Примерен формуляр за рецензия и оценка за представянето на стажанта

   Стаж в ……(фирма) Бранш…………………………..
   1/7/05 – 14/8/05

   Рецензия на стажант…………………………………………………….

   От

   Длъжност
   Наставник…………………………………………………………..

   Константин се възползва максимално от времето, прекарано във фирмата. Той успя да изгради добри взаимоотношения с колегите си. Идваше на работа редовно и навреме.
   Присъства на редица бизнес срещи, като неколкократно води протокол.

   В рамките на специализираните проекти стажантът срещна определени трудности при управлението на времето си и изготвянето на доклад по спецификациите. Това, върху което трябва да работи, е изграждането на увереност да търси пояснения и напътствия още в самото начало на даден проект, за да избегне загуба на време.

   Стажантът показа изключително добри качества при работата с клиенти и в няколко случаи успя да намери бързо решение за клиенти, обадили се във фирмата с определен проблем.


   Пречки пред успеха
   Оценката за представянето на служителите е практика, типична за големите международни организации. Тя не е толкова широко разпространена в малките и средни предприятия. Може да се наложи подобна оценка да се даде по неформален начин или да се предложи обучение за изготвянето на подобна оценка, подаването и получаването на обратна информация.
   ^начало^

   

 2. ПРЕПОРЪКИ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ 
  1. КАК МОЖЕ СТАЖЪТ ДА СТАНЕ ЧАСТ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА СТУДЕНТА?
   Академични кредити
   Ако студентът получава академичен кредит за преминатия стаж, това би го мотивирало силно. Системите за предоставяне на академичен кредит са типична функция на университетите. При тях се дава академичен кредит за наученото, като университетите са изпробвали и тествали различни методи за проверка на усвоените знания и оценяването им.

   Оценка
   Понастоящем някои университети дават малък брой академични кредити за стажове. При тези случаи кредитът се предоставя по-скоро за самото присъствие, а не в резултат на проверка на наученото. Ако университетите правят сериозна проверка на наученото и предоставят по-голям брой кредити, то тогава ще се наложи и използването на множество ресурси.

   Качество
   Необходимо е и контролиране на качеството на стажа, за да се гарантира, че на студентите се предоставят еднакво добри възможности за обучение. Би било голям проблем, ако успехът или провалът на даден студент се определя от независещи от него фактори – като предоставените възможности за обучение или тяхната липса в дадена компания.

   Краткосрочни и дългосрочни цели
   Създаването на нови стажантски програми може да стане основен приоритет с дългосрочни цели за въвеждане на академичен кредит. Нереално е да се очаква работодателите да познават и разбират системите за предоставяне на академичен кредит. От друга страна работодателите могат да определят проекти и задачи, резултатите и документите от които да се оценяват от академичния състав.
   ^начало^

    

  2. МОДЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА СТАЖОВЕ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ОТ УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
   Изложението съдържа опита на някои британски университети в областта на интегрирането на студентските стажове в учебните програми и предоставянето на академични кредити за тях. Много от програмите са разработени от водещи представители на академичните среди, убедени в обществената им значимост.
   Трудно е да се прецени доколко тези модели биха могли да се пренесат в българския контекст. Най-добрият подход би бил създаването на специфични за отделните факултети и катедри пилотни програми.

   Модели и методики
   Във Великобритания съществуват множество разнообразни форми за интегриране на професионална практика и опит в програмата на академичното обучение. С годините тези модели се развиват, за да отговорят на нуждите на отделните учебни заведения и професии.

   Британският опит сочи, че налагането на единна методика би било неподходящо и вероятно неосъществимо.

   Задължителни професионални стажове (практика)
   В сфери като медицината, архитектурата, преподавателската професия и социалните дейности задължителните стажове, за които се получава оценка, са се превърнали в естествена част от процеса на професионално развитие. Оценката на тази практика рядко е част от академичното оценяване, но е задължителна. Обикновено оценяването се извършва от професионален ментор/ наставник, който се произнася (най-често с “преминал/ непреминал”) относно способността на студента да се справя с наложените му задължения.

   Стажове тип “сандвич”
   В други професионални области, където формата на обучение е по-свободна, като приложни науки, инженерни специалности, информационни технологии, дизайн, бизнес, медии и др., е въведен различен подход, наречен “сандвич”.
   При този модел обучението се редува с периоди на стажуване, като времето, през което студентът работи, може да бъде с продължителност до една година. Повечето от успешно наложилите се програми използват методика, при която след първите 2 години обучение студентите работят 12 месеца, след което се връщат, за да преминат последната си година в университета.
   Правилата за оценка варират. В някои случаи се изисква свидетелство за задоволително справяне с работата (доклад на наблюдаващия). В други студентът трябва да представи отчет за работата, извършвана на работното място, като този отчет може да бъде под формата на дисертация или разширено есе и служи за издаването на академични кредити.

   Краткосрочни стажове, организирани от работодател
   Това е най-новата практика във Великобритания. През последното десетилетие се наблюдава постепенно увеличаване на броя големи международни компании, които предлагат стажантски програми. Тези стажове дават възможност на студентите да прекарат няколко седмици през летния период преди завършването си в големи компании, като по този начин си изградят представа за работата и преценка дали биха били подходящи служители в съответната компания след завършването си. Тези стажове все още не са станали част от системата за академични кредити в колежите.

   Краткосрочни стажове, организирани от учебното заведение
   Множество университети започнаха да предлагат възможности на студентите си да работят за определени компании и по този начин да си осигуряват академични кредити за наученото на съответното работно място. Тези стажове трябва да отговарят на редица критерии, определени от университета. Обикновено те се предлагат на студентите преди започването на последната година от обучението им. Изисква се подписването на споразумение за обучение, където се описват задачите, които ще бъдат възлагани на студента, времевите рамки, ресурсите, условията за наблюдение на студента и крайните резултати. В повечето случаи може да се използва повече от един метод за оценяване. Обикновено от студента се очаква да представи дневник и отчет за наученото. Често се изисква да бъде изпълнено някакво задание за компанията: напр. доклад или резюме на изследване. Понякога студентите се явяват на устен изпит, при който могат да получат различен брой академични кредити. В общия случай, ако академичната степен изисква покриването на 24 модула, броят кредити за проведения стаж отговаря на 1 модул.

   Обучение посредством работа за университета
   Студентските организации се опитват да извоюват някаква форма на признаване на работата, която студентите са извършили и с която са допринесли нещо за живота в университета. Студентите могат да ръководят спортни или културни сдружения, да съдействат за управлението и подобряването на учебните програми, да помагат на други студенти, да участват в доброволни дейности в рамките на местните общности. Обикновено за тези дейности не се предоставя академичен кредит, но Националната студентска асоциация акредитира този тип учене в Националната програма за студентско обучение (НПСО).
   ^начало^

   Пример: Университет в Северен Лондон
   В настоящия пример е отразен опита на автора по въвеждането на акредитирани стажове в този универитет.
   Въвеждането през 1998 г. на стажантски програми, за които се предоставя академичен кредит, първоначално не бе добре прието от доста голяма част от служителите на университета, въпреки че бе приветствано и популяризирано от малка група ентусиасти.
   В началото катедрите по хранене и естествознание бяха тези, които горещо подкрепиха инициативата.
   Някои от стажовете от първата вълна бяха в:

   При всички тези случаи бе приложен традиционният метод с ежедневно присъствие на работното място за период от 5-10 седмици.

   Изпробвани бяха и други модели:
   Индивидуални консултантски услуги
   Студент по информационни технологии помогна на едно средно училище да си изработи собствен уеб-сайт. Голяма част от техническата работа бе извършена в компютърните лаборатории на университета. Студентът трябваше да проведе и редица срещи с училищното ръководство, по време на които бяха обсъдени целта, дизайна и съдържанието, както и IT платформата. Студентът си водеше дневник с подробни бележки от тези срещи, както и записки относно подхода си при изпълнението на задачите и преодоляването на различните проблеми, с които се е сблъскал. При финализирането на проекта самият уеб-сайт, както и воденият дневник бяха взети предвид за формиране на оценката.

   Консултантски услуги от група студенти
   Малка група студенти по инженерни науки и бизнес бяха наети за изпълнението на консултантска дейност в местни обществени организации.
   Един театър се нуждаеше от усъвършенстване на техническото си оборудване – озвучителната и осветителни системи. Имаше нужда и от внасянето на подобрения в системата за продажба на билети, която бе неефективна и често създаваше проблеми като дублиране на места. Група студенти от инженерни специалности направи проучване на техническото оборудване, изработи анализ на състоянието му и предложи начини за подобряването му със съответния бюджет за това. Студентите по бизнес анализираха системата за продажба на билети и проучиха информационните технологии, използвани в други организации. Преподавателите също взеха участие, като наблюдаваха работата на студентите и предоставяха напътствия. При приключване на проекта екипите представиха своите идеи на клиентите си, като оценявани бяха писмените препоръки и самите презентации.

   Пример: Университет Кент – юридическа клиника
   Формата, предлагана от този университет, не е точно стажантска програма. По-скоро клиниката предоставя реални правни казуси на университета и те се разрешават от студентите под наблюдението на професионалисти.
   Юридическия университет на Кент бе първият във Великобритания, който откри “клиника по право” и разработи програма за “клинични правни проучвания” като част от учебния план на студентите бакалаври. През 1992 г. бе открита нова юридическа клиника на Кент, която предоставя уникална възможност на студентите да практикуват право още преди да са получили бакалавърска степен. Студентите редовно представляват клиенти в различни съдилища и през последните години успешно асистират на адвокатите на тъжителите пред апелативния съд.
   Клиниката предлага безплатни правни консултации на клиентите си, като цялата юридическа работа се върши от студентите по право под наблюдението на квалифицирани юристи. Така студентите се сблъскват с реални проблеми, а не с измислени казуси, което предполага, че могат да развиват и подобряват своите юридически умения и да придобият други практически умения като провеждането на интервюта, преговори и адвокатска защита. Не по-малко важен е фактът, че студентът има възможността да се докосне до реалния (а не теоретичния) начин, по който действа законът и правната система.

   Всеки понеделник, в два общински центъра в Кентърбъри, клиенти, които търсят правни консултации, могат да посещават вечерните консултации на клиниката. Те провеждат разговори и получават съвети от адвокати доброволци. Студентите наблюдават и асистират. Ако съответният казус изисква допълнителна работа, той се поема от офиса на клиниката, който се помещава в университета. Работата на офиса се извършва под ръководството на практикуващ адвокат, нает на пълен работен ден, както и други квалифицирани и опитни практици, които работят на щат в юридическия университет на Кент. Всеки вторник по обяд се провежда заседание на клиниката, което е открито за всички нейни членове и на което отделните казуси се дискутират и се възлагат на студентите, които работят по тях под прякото наблюдение на служителите на клиниката.
   Основната организация на дейността на клиниката се прави от студентите, включително координацията на вечерните консултации, телефонните разговори с клиенти, както и рутинната дейност на офиса и председателството на седмичните срещи на клиниката. На всяко заседание се взимат по демократичен начин решения по ежедневните проблеми и политики под наблюдението на Комисия.

   Пример: Юридически факултет на университета на Централна Англия
   Всяка година тридесет студенти от юридическия факултет на Университета на Централна Англия – Бирмингам прекарват лятото в САЩ, където работят с американски адвокати по случаи на осъдени на смърт.
   Програмата за летни стажове на факултета дава възможности на студентите по общо и наказателно право да придобият реален практически опит относно работата на американската правна система. Стажовете продължават между шест и осем седмици и се провеждат в различни градове на САЩ.
   През последните десет години повече от 300 студента от Университета на Централна Англия – Бирмингам са стажували при адвокати, занимаващи се със случаи на осъдени на смърт. Стажантите изпълняват различни задачи, вкл. подготовка на кръстосани разпити, директно представляване на клиентите, както и работа със свидетели – експерти.

   Пример: Катедра по политология на университета Мидлесекс
   Университетът в Мидлесекс е сред първите във Великобритания, които преди повече от 20 години са разработили програма за студентски стажове за студентите по политология.
   В рамките на програмата обикновено студентът работи два пълни дни през седмицата в съответната организация, в която се провежда стажът, а през останалите дни продължава да посещава учебни занятия. По този начин той взима образователна степен за три години.
   Сред последните стажове могат да бъдат посочени:

   Пример: Политехнически университет на Англия – модули на стажантски програми

   Трудовият опит като начин на обучение (10 и 20 кредита на ниво 1 курс)
   Целта на този модул е да покаже как могат да се придобиват знания в реална работна среда. Oт студентите се изисква да си намерят работа и да разработят план за обучение, в който да се посочи какви знания ще бъдат придобити. Оценката се поставя на базата на доклад за наученото, в който се описва опитът, събран на съответното работно място, както и предоставените възможности за обучение. При модула, за който се дават 20 академични кредита, се изисква да бъдат идентифицирани и отразени т. нар. „transferable skills”.

   Персонално планиране на трудовата реализация посредством трудов стаж (10 или 20 академични кредита)
   Тези модули имат за цел да покажат на студентите колко е важно планирането на трудовата реализация. От студентите, завършили 3-ти курс, се изисква да започнат да мислят за потенциални области за своята реализация след дипломиране. Посредством обвързването на период на практически трудов стаж с кариерно планиране студентите са по-добре подготвени за постъпване на работа след завършването си. При модула, за който се предоставят по-голям брой кредити, от студентите се изисква да отразят придобиването на т.нар. „transferable skills”. Оценката и при двата модула се поставя на базата на портфолио/ доклад за обучението.

   Персонално планиране на трудовата реализация в работна среда (3 или 20 академични кредита)
   Тези модели са еднакво подходящи за студенти, които вече работят и се грижат да си осигурят работа след дипломиране, както и обучаващи се в магистърска програма, които използват стажуването за получаване на опит в избрания сектор. Посредством свързването на стажуването с планирането на кариерата студентите се подготвят по-ефективно за постъпване на работа след дипломиране. И при двата модула от студентите се изисква да покажат, че са придобили т.нар. „transferable skills”, а оценката и тук се базира нa портфолио/ доклад за обучението.

   Добри практики в България
   Пазарът на труда днес е изключително динамична арена, където конкурентноспособността на фирмата зависи изключително много от наличието на млади специалисти, чиято квалификация отговаря до възможно най-висока степен на потребностите на бизнеса.
   Една от възможностите за подобряване на ситуацията на пазара на труда е изграждането на механизъм, който свързва стратегически ориентираните студенти и прогресивните работодатели с помощта на стажантски програми. Тези програми улесняват избора на студентите и им позволяват да придобият съществени умения, които ги правят пригодни за наемане на работа, помагат им да намерят своето място на пазара на труда и същевременно да изпитват удовлетворение от работата си.
   Сближаването на бизнеса и академичните среди неминуемо води до преосмисляне на техните индивидуални и колективни роли и отговорности в изграждането на бъдeщата работна сила. Преориентацията към настоящите и бъдещите потребности на работодателите следва да се превърне в основен приоритет на университетите. Работодателите от своя страна ще спечелят изключително много от едно подобно сътрудничество, тъй като то ще помогне на бъдещите им служители да придобият ценни практически познания и умения посредством стажантски програми.
   Вече съществуват отлични примери за нови партньорства между бизнеса и университетите. Работодателите осъществяват контакт с университетите и подпомагат техните кариерни центрове, а от своя страна университетите приветстват предложения за промени в учебните планове, канят представители на бизнеса да участват в изпитни комисии и разработват съвместни стажантски програми.

   Стажантска програма във Фикосота
   Фикосота е средно голяма бързо развиваща се българска фирма с персонал от 310 постоянно наети служители, която произвежда битова електроника. През 2004 г. Фикосота разработва и осъществява стажантска програма, която включва осем студенти от пет специалности – машинно и електроинженерство, финанси, логистика, промишлен дизайн, информационни технологии. Трима от стажантите са назначени на постоянна работа след приключване на стажа.
   Стремежът е и двете страни в процеса да извлекат максимална полза. Стажовете се организират по начин, който стимулира младите хора да демонстрират своите способности, а също и да придобиват ценни практически знания и умения. Стажовете същевременно позволяват на фирмата да се “запознае” с потенциалните си бъдещи служители, а на студентите да решат дали да предпочетат фирмата пред алтернативни възможности за реализация.
   Като част от стажантската програма фирмата осигурява наставници, реално работно място, заплащане, което превръща стажа в реална работна среда, а не просто във формално посещение и наблюдение на работните процеси. Един от най-важните резултати от стажантските програми е запознаването на студентите с фирмата. Участието в организираните студентски борси с щандове, присъствието в средствата за масова информация, контактите до ниво държавно ръководство, съвместната работа със специализирани организации като проект „Пазар на труда” на Американска агенция за международно развитие и JobTiger – участието в редица форуми по тази тематика, посещения и представяне на фирмата във висшите учебни заведения и пред студентите са част от програма с дългосрочен ефект за налагане авторитета на Фикосота като работодател.
   Фирмата е разбрала, че новините за добрите или неефективните стажове се разпространяват много бързо сред студентите. Затова Фикосота залага на удовлетворението на студентите от стажа като най-добрата реклама пред бъдещите стажанти. Фикосота сътрудничи с Русенски университет “Ангел Кънчев”, където вече не само в кариерния център, но и на ниво академично ръководство са изградени устойчиви взаимоотношения, довели до предложения за промяна в учебните планове, участие в комисии при защита на дипломни работи, приемане на стажанти от университета, участие на представители на фирмата като лектори по подходящи теми. За фирмата това в свързано с допълнителни разходи на финансови и човешки ресурси. Според ръководството това е ефективна инвестиция, съобразена с осъзнатата отговорност на модерния работодател за бъдеще на обществото, младите хора и самата фирма.
   Основната цел на стажа във Фикосота е студентите да се запознаят с работните процеси в реална среда, да научат нещо ново, да работят нещо интересно за тях. При наличие на необходимата квалификация и предприемчивост у студентите, тези стажове могат да се превърнат в реална заетост при ясно установени правила – назначаване на трудов договор, заплащане, възможност за постоянно работно място. Това се възприема изключително положително от стажантите – като авторитет за фирмата и като отговорност от тяхна страна по отношение на изпълнение на задълженията, работно време и трудова дисциплина, работа с документи, машини и съоръжения.
   Въз основа на положителния опит, натрупан през първата година, Фикосота продължава стажантската програма през 2005 г. Наети са осем стажанти от специалностите маркетинг, информационни технологии, промишлен дизайн, машинно и електроинженерство, двама от които са назначени на постоянен трудов договор.
   Освен РУ „Ангел Кънчев”, който е осигурил четирима стажанти, Фикосота работи и със Стопанска академия – Свищов (един стажант), УНСС (един стажант), Технически университет – Варна (един) и Икономически институт – Варна (един).

   Стажантска програма в ГлоБул
   Сътрудничеството с образователни институции е част от цялостната социална политика и следствие от конкретните нужди на ГлоБул, свързани с етапа от развитието на компанията и нейните приоритети. ГлоБул работи в сътрудничество с Техническия университет в София, където студентите изучават специалности, близки до естеството на бизнеса на компанията и представляват потенциални служители на фирмата.
   През 2005 г. ГлоБул провежда за втори път стажантска програма с продължителност пет седмици. В нея участват десет студенти втори и трети курс от Факултета по комуникационна техника и технологии на Технически университет – София. Преди тяхното включване в стажантската програма, те преминават през сериозен процес на подбор и оценка на академичните им познания. Същата група от студенти е избрана и за стипендианти на ГлоБул и те ще получават целогодишна месечна стипендия до придобиване на бакалавърска степен. Целта на тази инициатива е финансово подпомагане на изявени студенти от Факултета по комуникационна техника и технологии на Технически университет – София като потенциален ресурс на фирмата.
   Процесът на подбор на стажанти включва няколко етапа на интервюиране с представители на техническите отдели и специалисти от отдел Човешки ресурси. Кандидатите попълват специално разработени тестове, чиято цел е да оценят нивото на техните технически познания. ГлоБул популяризира своите програми, като участва в различни младежки изложения и форуми, организирани от различни висши учебни заведения и младежки организации. Наред с това много важен източник за популяризиране на програмите сред студентите са интернет страницата на компанията, съвместната работа с Техническия университет в София, както и интернет страниците на различни младежки организации.
   Същността на програмата е всеки един от стажантите да има индивидуална програма, съобразена с неговите познания и желание за развитие. Тя е разработена от неговия наставник и включва определен проект или задание, по което стажантът работи по време на стажа и представя в края на програмата. Всеки стажант има свой наставник, който му помага във всеки един момент със съвет, професионална препоръка и насока, разбиране и подкрепа.
   Стажантската програма започва със специална въвеждаща програма за стажантите, където в рамките на два дни те имат възможността да се запознаят с естеството на дейността на компанията, историята, структурата и корпоративната култура, а посредством различни ролеви игри, основани на принципа учене чрез преживяване, те могат да се запознаят и да научат повече за ценностите на компанията – работа в екип, грижа за клиента, качество, професионализъм, творческо мислене.
   Наред с чисто технически насочените задачи, върху които стажантите работят, по време на своя стаж те имат възможност и да присъстват на презентации, насочени към различни аспекти от телекомуникационния бизнес и предоставяните от компанията услуги.
   В допълнение към общото запознаване с корпоративните ценности на компанията и техническите аспекти от дейността на различните отдели, стажантите преминават и курс за презентационни умения.
   В края на програмата всеки наставник оценява представянето на стажанта и преценява дали да го препоръча за постоянна работа, в случай че има подходяща вакантна длъжност. Пример за това е миналогодишната стажантска програма през лятото на 2004 година, когато от 12 участници четирима се присъединяват към екипа на компанията в техническите дирекции и търговската дирекция на ГлоБул, което доказа полезността и нуждата от подобни инициативи както за развитието на младите хора в България, така и за нуждите на компанията от млади професионалисти.
   От своя страна стажантите също оценяват полезността на програмата и дават своите препоръки за нейното подобряване. Обратната връзка към компанията е изключително ценна, тъй като тя помага да се създаде програма, с която в най-голяма степен да се отговори на нуждите на студентите, и която да направи фирмата предпочитан работодател. Доброто сътрудничество с висшите учебни заведения помага да се изгради добър социален имидж и да се намери най-ценният бъдещ ресурс – хората.
   ^начало^

    

  3. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   Разработването на успешна стажантска програма не бива да се сравнява с избиране на посока, а по-скоро с извървяването на целия път до съответно място.

   Необходимо е да се създават пилотни проекти, въпреки че не всеки от тях ще се увенчае с успех.

   Студентските стажове са естествен механизъм за изграждане на връзка между академичното образование и бизнеса, чрез обогатяването на теоретичните познания с практически умения и опит в работа с новите технологии. Диалогът между университета и работодателя е ключов фактор при провеждането на стажантски програми. От особена важност е да се демонстрира респект към приоритетите и ограниченията, с които трябва да се съобразяват и двете страни, защото единствено в партньорство могат да постигнат своите цели – ефективна реализация на студентите на пазара на труда.

   Кариерният център би могъл да е мястото, където се осъществява диалога и се планират нововъведенията – чрез тях фирмите могат да получат канализиран, бърз достъп и директен контакт с академично ръководство и преподаватели, което ще ускори навлизането на съвременни бизнес практики и знания в университетските програми. Университетските кариерни центрове могат да помогнат за организирането и провеждането на стажантска програма във вашата организация и чрез предоставяните услуги:

   Приоритет за всяка икономика е да създава и разчита на добре подготвени кадри. Организирайки стажантски програми, вие като работодатели имате възможност да привлечете най-добрите бъдещи специалисти, да изградите дълготрайни и лоялни взаимоотношения с тях и да участвате в създаването на бъдещия висококвалифициран и мотивиран човешки капитал на България.

   Благодарим ви, че давате шанс на младите и ви желаем успех!