Партньорска среща по проект Умения за подкрепа на мигранти на 28 и 29 март, 2019, в Мадрид, Испания

TMM Madrid 01

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в проект Transversal model for Migrants, 2018-1-FR01-KA202-048007. Проектът се реализира от екип, воден от ITG – Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Проектът има за цел да даде подкрепи учителите, обучителите и консултантите в работата им с мигранти, насочена към придобиване и усъвършенстване на умения за по-добра професионална реализация и икономическа и социална интеграция в Европа.

В края на март, 2019 г., екипът на проекта се събра в Мадрид, Испания и обсъди финалната версия на Тематичния доклад, която скоро ще бъде на разположение на всички заинтересовани лица английски език и на Всички партньорски езици.

Партньорите планираха и процеса на разработване на предвидените учебна програма, инструментариум за мигранти, включително валидиране на опит, ръководството за обучение, приложения и платформа за обучение.


Можете да следите напредъка на проекта на https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/
и http://www.transversalmodel.eu/

TMM Madrid 01 TMM Madrid 02 TMM Madrid 03

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.