Повишаване на квалификацията на преподавателите в българските висши училища

http://unitraining.mon.bg
No на проекта:
Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
Водеща организация:Министерство на образованието и науката
Период на изпълнение: