Политика на ФБО за събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Фондация на бизнеса за образованието събира и обработва Вашите лични данни във връзка с реализирането на проекти и инициативи, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното: изрично получено съгласие от Вас като участник в реализирането на проекти и инициативи, осъществявани от Фондация на бизнеса за образованието.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Фондация на бизнеса за образованието събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със записване за участие в нашите дейности, включително за следните цели:

-регистрация на участник в събитие/обучение, организирано от ФБО;

-представяне на Ваши практики или споделяне на опит като част от проектите на ФБО;

-сертифициране и ре-сертифициранце като кариерен консултант (по програма Global Career Development Facilitator), администрирана от ФБО;

-счетоводни цели;

-статистически цели;

-защита на информационната сигурност;

Фондация на бизнеса за образованието спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

-законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-ограничение на целите на обработване;

-съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

-точност и актуалност на данните;

-ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

-цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Фондация на бизнеса за образованието не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Фондация на бизнеса за образованието съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години. След изтичането на този срок, ФБО полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Данните, които предоставяте на ФБО се обработват от лица, които са администратори на лични данни само за целите на осъществяване на дейността на Фондация на бизнеса за образованието.

Вие имате право да изискате и получите от Фондация на бизнеса за образованието потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на информация

Субектът на данни има право да поиска:

-информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

-съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник.

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от ФБО:

-да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

-да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път. ФБО се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което ФБО уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор ФБО дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:
-оспорва верността на данните – за периода, в който се проверява верността им; или
-обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване;

-ФБО повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
-субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Субектът на данни може да поиска ФБО да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

-ФБО обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение;

-обработването се извършва автоматизирано.

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че Фондация на бизнеса за образованието нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свърже с организацията за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.