Проектът Gender+ ще промотира равнопоставеността на половете в професионалното образование и обучение

Gender Sofia partners

Gender Sofia partners

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на началната среща по проект Gender+, която се състоя на 14-15 януари 2019 в София. Двугодишната инициатива се изпълнява по програма „Еразъм+“ от Aspire-igen (UK) – координатор, ФБО (България), CIAPE (Италия), CSI (Кипър), Learnmera (Финландия) и LUNG (Словения).

Проектът цели да: 

  • разработи инструмент за сравнителен анализ, с чиято помощ професионалистите в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) могат да оценят и подобрят своя подход към включването на половете;
  • да подобри участието на различните полове в ПОО (особено в курсове и специалности, при които все още доминира традиционното разделение на „мъжки“ и „женски“) и да разшири професионалните и кариерни перспективи на обучаемите;
  •  да подпомогне разработването на централизиран подход, чрез който образователните институции и обучителни организации да направят своите услуги и подход по-приобщаващи.  

 Gender Sofia objectives

 Ще бъдат създадени няколко продукти:

  • Gender+ хартата ще събере и анализира добрите практики и актуални тенденции в Европа и ще определи минималните изисквания, на които трябва да отговаря една организация, която иска да бъде равнопоставена в своите политики, практики и услуги. 
  • Интерактивен инструмент за онлайн бенчмаркинг  с помощта на който обучителите и организациите в сферата на професионалното образование и обучение ще могат да съизмерват своите услуги със стандартите, установени в хартата, и да проследяват напредъка си. Резултатът на всяка организация ще бъде отчетен като „джендър отпечатък“, като най-добре представилите се ще получават знак за качество.
  • Профил на уменията и ресурси за въвеждане на Джендър шампион в организациите – тази роля ще бъде свързана с постоянни усилия за промотиране на равния достъп, осигуряване на равнопоставеност и гостоприемна среда за всички обучаеми, независимо от пола.

 За повече актуална информация, следвайте страницата на Gender+ във Facebook 

Gender Sofia discussion 1

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2018-1-UK01-KA202-048039. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

Gender logo number funding