Проект Diversity+ има за цел да подобри приобщаването в ранна детска възраст

Diversity+ kick-off meeting


Започваме нов проект DIVERSITY+, който има за цел да помогне на организациите, предоставящи образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) да бъдат по-приобщаващи по отношение на всички деца, независимо от техния произход, етнос, раса, религия, физически различия и други нужди.

Проектът се изпълнява от CIAPE и Link Campus University (Италия), Международна асоциация Step by Step (Холандия), Skola Dokoran (Словакия), Aspire-igen (Великобритания),  Schola Empirica (Чехия) и Фондация на бизнеса за образованието – ФБО (България). Началната среща се проведе онлайн на 21.10.2020.

В момента партньорите провеждат проучване на актуалната ситуация и нуждите, свързани с включването на различни уязвими групи в ОГРДВ. През следващите 3 години ще създадем ще разработим Електронна книга с добри практики, Доклад за политиките за включване на уязвими групи и Хартата за приобщаването

Като краен ефект, Diversity+ цели да помогне на организациите, предоставящи ОГРДВ:

  • да развият институционална култура, която е по-отворена към многообразието във всичките му форми в съвременното общество;
  • да улеснят включването на групи, които понастоящем са изключени от ОГРДВ;
  • да подобрят услугите и средата, за да отговорят на нуждите на тези групи.

Повече информация вижте на уебсайта на проекта http://diversity-plus.eu/bg/ и на Facebook страницата https://www.facebook.com/Diversityplusproject.

Проект Diversity+, №: 2020-1-IT01-KA201-078997, е финансиран по програма Еразъм+.