Първа среща по проект Умения за подкрепа на мигранти в Париж, Франция на 16 и 17, ноември, 2018

TMM Paris 01

Фондация на бизнеса за образованието участва в нов проект по програма Еразъм+Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007. Проектът ще бъде реализиран съвместно от партньорство, ръководено от ITG CONSEIL от Франция и партньори, представляващи още 6 държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSIот Кипър, Iasis Amke Athensот Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronterasот Испания и Bahçeşehir Universityот Турция.

Миналата седмица партньорите се събраха на първата си среща, организирана от координаторите в Париж, за да стартират официално изпълнението на проекта и да обсъдят и планират подробно работата за следващите две години.

Подобряването на уменията и компетентностите на мигрантите е ключово за системата на ПОО и за глобалното предлагане на програми за обучение и подкрепа, посветени на мигрантите. Обучителите и обучаващите компании и организации се нуждаят от нови материали и педагогически подходи. Професионалното образование и обучение са основни средства за осигуряване на подкрепа на мигрантите. Съществува остра нужда от подходящи инструменти и методи, които да бъдат адаптирани към двете целеви групи, насочени към кариерно развитие. Същата необходимост възниква и по отношение на интеграцията на пазара на труда на новопристигналите бежанци/мигранти в страните от ЕС (източник: доклад Писани-Фери – септември 2017 г. – Франция).

Както пише в Европейската програма за миграция (май, 2015 г. и декември, 2017 г.): „ЕС също е изправен пред редица дългосрочни икономически и демографски предизвикателства. Населението му застарява, докато икономиката му все повече зависи от висококвалифицирани работни места. Освен това, без миграция населението на трудоспособна възраст в ЕС ще намалее със 17,5 милиона през следващото десетилетие. Миграцията ще става все по-важен начин за повишаване на устойчивостта на нашата система на благосъстояние и за осигуряване на устойчив растеж на икономиката на ЕС. Ето защо, дори ако ако легалната миграция винаги ще бъде трудна във време на висока безработица и социални промени, важно е да има ясна и строга обща система, която да отразява интереса на ЕС, включително чрез поддържане на Европа като привлекателна дестинация за мигрантите“.

TMM Paris 01 TMM Paris 02 TMM Paris 03

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.