Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Обучение и сертифициране на кариерни специалисти от 28 регионални кариерни центрове по международната програма GCDF
Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
Водеща организация: Министерство на образованието и науката
Период на изпълнение: 2013