Стартира проучване на междукултурните компетентности на работещите в туризма по проект CULTOUR

CULTOUR logo

CULTOUR logo
Фондация на бизнеса за образованието е българският партньор по проект CULTOUR, който има за цел да стимулира мобилността на работещите в туризма чрез подобряване и признаване на междукултурните компетентности.

Проектът стартира през септември 2015 г с проучване сред собственици, мениджъри, служители, обучители и експерти в областта на туризма. То има за цел да установи специфичните междукултурни компетентности, необходими на работещите в туризма и как се придобиват те.

Можете да се включите в проучването като попълните въпросника за мениджъри, експерти и обучители и анкетата за работещи в туризма до 31 декември 2015.

Туризмът е един от най-важните икономически сектори за европейската икономика, допринасящ за 5% от БВП и над 15 милиона работни места. Високата мобилност на персонала, характерна за туризма, осигурява различни възможности за заетост, но и предизвикателства, свързани с липсата на определени умения. Сред тях са междукултурните компетентности, които са от особена значимост не само за служителите, ангажирани пряко в работата с клиенти, но и за ефективната комуникация на всички в организациите, които се отличават с все по-голямо културно разнообразие.

Като се има предвид и че голяма част от работещите в туризма нямат специално образование, става ясно, че признаването на уменията и знанията, придобити по неформален път е много необходимо и би облекчило възможностите за работа и обучение в друга държава.

За тази цел проект CULTOUR предвижда следните дейности:

  • Идентифициране на междукултурните компетентности, необходими на работещите в туризма;
  • Разработване на програма за обучение по междукултурни компетентности;
  • Създаване на обща рамка, коятo да улеснява признаването на междукултурни компетентности между различните държави, както и мобилността на работещите в туристическия сектор;
  • Изграждане на онлайн платформа, която да улесни обмяната на опит и придобиването на знания.

Проектът се изпълнява от 6 организации от България, Турция, Франция, Италия, Испания и Португалия, в които всеки десети е зает в туризма:

  • SUD CONCEPT, Франция – координатор
  • Фондация на бизнеса за образованието, България
  • ISTAMBULAB, Турция
  • ISQ, Португалия
  • INFODEF, Испания
  • ERIFO, Италия

Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма Еразъм+ и ще продължи до септември 2017 г.