Фондация на бизнеса за образованието представлява България в Ask4Job: Умения за възрастни за успех в кариерата, 2017-1-IT02-KA204-036755, програма Еразъм+, KA2

Ask4Job 08112017

Проектът Ask4Job, койтоофициално стартира в Рим, Италия, е вдъхновен от Новата европейска програма за уменията (COM 2016 – 381). Програмата набляга на усъвършенстването и придобиването на нови дигитални умения от участниците на пазара на труда в Европа, с цел осигуряване на тяхната продуктивност и подкрепа на възрастните хора в усвояването на ключови компетентности и широк спектър от умения.

Днес много хора в Европа не умеят да четат и пишат добре. Освен това, дигиталните умения на огромна част от хората са много слаби. Такава реалност носи заплаха за сериозна безработица, бедност и социално изключване. Повече от половината от 12-те милиона дългосрочно безработни лица се считат и за нискоквалифицирани. В рамките на проекта, екипът на ASK4JOB ще има за цел да образова хора, които търсят подходящи форми на учене на пазара на труда. Специално внимание ще се обърне на придобиването на дигитални умения и компетентности. Една от целите на проекта е да създаде инструментариум за оценяване на обучителните методи и дигиталната грамотност на дългосрочно безработните.

Екипът на проект ASK4JOB ще се стреми да допринесе за:

1) постигане на дигитално гражданство и придобиване на дигитални умения;

2) създаване на равен достъп до интернет, подкрепа за иновациите и развитие на креативността.

Проектът обединява усилията на 11организации от 9 различни страни: E.Ri.Fo. (Италия), FyG Consultores (Испания), Turgutlu Kaymakamligi (Турция), Best Cybernetics (Гърция), Foxpopuli (Швеция), Vilnius Gabriele Petkevicaite-Bite Adult Education Center (Литва), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Полша), Directorate of Secondary Education, Chania (Гърция), Institute for Private Enterprise and Democracy Foundation (Полша), Фондация на бизнеса за образованието (България) и All Digital (Белгия).

Първата среща на партньорите се състоя в офиса на координатора E.Ri.Fo в Рим, на 6-ти и 7-ми ноември, 2017. По време на срещата партньорите имаха възможност да представят своите организации и да създадат нови контакти. Координаторът представи проекта и насочи вниманието на партньорите към най-важните аспекти на неговото реализиране. Целите и дейностите на проекта, етапите на развитие, мерките, предвидени за постигане на целите, разпространението на информация и финансирането бяха подробно дискутирани.

Ask4Job 08112017

 

ПроектAsk4Job, 2017-1-IT02-KA204-036755, се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.