Be Positive Analytical Phase

Business Foundation for Education is the Bulgarian partner in Be positive project, 2014-1-SE01-KA202-000988, funded with the support of the European Commission under the Erasmus+ Program. The first stage of the project implementation included analytical activities aiming at providing the most relevant picture of the state of art, challenges and needs of the young unemployed people … Продължение

Категории News

Приключи аналитичната фаза по проект Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието е българския партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Първият етап в реализирането на проект включи основно аналитични дейности, които имат за цел да представят адекватна картина на ситуацията, предизвикателствата и нуждите на младите безработни хора. В резултат на проведените дейности, във … Продължение

Проучване относно взаимодействието между НПО, бизнеса и образованието

Ефективното взаимодействие между неправителствените организации (НПО), бизнеса и образованието е в основата на качеството на живот и постигане на икономика, базирана на знанието. Според Индекса на икономика, базирана на знанието, България е на последно място от страните в ЕС (Световна банка, 2012). Качеството на живот в едно се определя от ефективността и успеха на стопанската … Продължение