Национални инициативи

Национална програма за кариерно ориентиране в училище

Университетски кариерни центрове

Национална програма за студентски стажове

Национален портал за студентски стажове в държавната администрация

Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Провеждане на обучения за личностно развитие и формиране на умения за заетост, както и за работа по проекти

Проучване на уменията за заетост на младите хора в България

Национално проучване на професионалната ориентация на студентите в България

Услуги по кариерно консултиране – механизъм за създаване на конкурентоспособна и ефективна работна сила в България

Повишаване на квалификацията на преподавателите в българските висши училища

Създаване на рейтингова система на висшето образование в България

Нова заетост – ключови умения за заетост

Проект „Изграждане на център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск“

Клуб Кариера

Erasmus – Investment for Qualified andInternationally Educated Young People Meeting the Requirements of the Labor Market in Europe