PINOLO – В подкрепа на хората на изкуството

Сред най-новите проекти, в които Фондация на бизнеса за образованието се ангажира е PINOLO: Професионално обучение за безработни артисти, 2020-1-UK01-KA204-079024 – финансиран по програма Еразъм +, Стратегически партньорства в образованието за възрастни. Екипът на PINOLO проведе първата си онлайн среща на 19 януари 2021 г., за да планира първите стъпки и да стартира инициативата.

Сред основните цели на PINOLO са да се подкрепят безработните артисти в придобиване на важни умения и компетенции по отношение на предприемаческия начин на мислене, критичното мислене и творчеството, които ще им бъдат полезни в личния живот и ще подобрят шансовете им за заетост.

Екипът ще бъде координиран от SAFE Regeneration Ltd от Великобритания и ще включва Iasis Amke Athens, Гърция, Center for Social Innovation – CSI, Кипър, ITG – Portage Salarial, Франция, La Bien Pagá Espacio Escénico, Испания, Evolve Global Solutions Ltd, Великобритания, Фондация на бизнеса за образованието, България и Fundacja TALE EURO EST, Полша.

Проект 2020-1-UK01-KA204-079024

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.