Кариерно консултиране

Обучения на кариерни консултанти по международната програма GCDF

Фондация на бизнеса за образованието организира първоначално и продължаващо обучение за кариерни консултанти по международно признатата програма за обучение и сертифициране на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF).

Освен в България, GCDF се прилага в Румъния, Турция, Гърция, Македония, Германия, Китай, Япония, САЩ, Канада, Нова Зеландия и други държави. 

Програмата сертифицира широк набор от компетентности, свързани с кариерното развитие – познания за различни теории, за пазара на труда, етичните норми  в консултантската работа, както и умения за оценка на нуждите, оказване на съдействие на клиентите, обучение в умения за заетост, популяризиране на кариерните услуги и др.

Обученията се провеждат два пъти годишно – през пролетта и есента.

Подновяване на GCDF сертификат

Нашите успехи

Фондация на бизнеса за образованието участва активно в над 60 международни проекта, насочени към кариерното консултиране, подобряване на уменията за заетост и по-ефективната връзка на образованието с пазара на труда.

Освен тях, голяма част от усилията ни са насочени към развитие на кариерното консултиране на национално ниво.

Програмата GCDF даде тласък за развитието на професията на кариерния консултант, която вече е включена в Националния класификатор на професиите и длъжностите в България.

Досега у нас са обучени над 1000 кариерни консултанти по програмата GCDF, сред които педагогически съветници в училищата в цялата страна, специалисти в регионалните центрове за кариерно ориентиране на ученици, кариерни консултанти в университетски кариерни центрове и бюрата по труда, младежки, обучителни и неправителствени организации, мениджъри по човешки ресурси в различни компании, както и в държавната администрация. 

По този начин създадохме капацитет за предоставяне на кариерни услуги през целия живот, което има дългосрочен ефект за икономиката. Добрата практика на нашата страна беше представена през 2009 г. в изданието на Европейския център за развитие на професионалното образование и обучение (CEDEFOP) „Professionalising career guidance. Practitioner competences and qualification routes in Europe“

NBCC

През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria с цел да подпомагаме развитието на професионалното кариерно консултиране в България. NBCC Bulgaria е част от европейската и световната мрежа на сертифицираните консултанти.

ФБО подкрепя и активно участва в инициативи на различни институции, насочени към популяризирането на кариерното консултиране в България, в т.ч. стартирането на магистърски програми по кариерно консултиране в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

ФБО беше партньор в провеждането на първото национално проучване на професионалната мотивация на студентите в България през 2007, a през 2010 проведохме Национално проучване на уменията за заетост на младите хора в България,

През 2012 г. съвместно с Euroguidance България стартирахме ежегоден конкурс за иновативни практики в кариерното ориентиране и консултиране в България, създадохме програма „Ориентиране за мобилност и обучихме посланици на мобилността. ФБО участва в ежегодните обучения на кариерни консултанти в страната.

Флагманската инициатива на ФБО Клуб Кариера (2009) получи признанието на МОН като ефективна форма на кариерно ориентиране в училище, по модел на която бяха изградени десетки клубове в цялата страна.

ФБО обучи и сертифицира кариерни консултанти в изградените от МОН центрове за кариерно ориентиране в 28 области на страната.

През 2015-2017 г. експертите на ФБО се включиха в създаването на Националната програма за кариерно ориентиране, в която училищните клубове Кариера играят водеща роля. Програмата беше успешно пилотирана в 42 училища у нас от 7600 ученици. Инициативата беше представена като добра практика пред специалисти от Euroguidance Serbia и CINOP / Euroguidance Netherlands. 

Създадохме различни и инструменти за кариерно ориентиране:

Тестове за кариерно ориентиране

Сайтът Виж професиите подпомага учениците в техния професионален избор.

Видео уроци по кариерно ориентиране, създадени от ФБО, съвместно с Ucha.se

Изградихме мрежа от 37 университетски кариерни центрове, които дават достъп на хиляди студенти до безплатни кариерни услуги. 

ФБО изготви методология за провеждане на стажантски програми, по които бяха обучени академични наставници във висшите училища и ментори в десетки публични и частни организации. С наша помощ беше създаден онлайн порталът за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg.

Експертите на ФБО участват и в различни национални инициативи като Рейтингова система на висшите училища в БългарияПрогнози на пазара на труда, квалификация на преподаватели, Гордея се с труда на моите родители и др.

Моделът на университетските кариерни центрове беше мулиплициран от Агенция по заетостта при създаването на 10 кариерни центрове за заети лица, с експертната помощ на ФБО.  През 2015 г. организирахме 60 дни на кариерата и 420 семинара за кариерно развитие на заети лица.