Трети бюлетин по проект EMCOSU

Изводи и заключения от изпълнението на проект EMCOSU – Модели на сътрудничеството между университетите и бизнеса                 
 

За проекта

 

Ефективното партньорство с бизнеса е едно от ключовите стратегически предизвикателства пред висшето образование в Европа. В рамките на проект EMCOSU консорциум от 6 държави – Словения, България, Полша, Унгария и Испания – изследва продуктивните модели и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между организациите от частния сектор и висшите училища.

Партньори в изпълнението на проекта са: Университет на Любляна (Словения), Фондация на бизнеса за образованието (България), Университет на Деусто (Испания), Университет на Грьонинген (Холандия), Търговско-индустриална камара на Словения, Търговска и индустриална камара на област Зала (Унгария), Полска търговска камара, Висш съвет на официалните камари на търговията, индустрията и флота (Испания).   

Ключови фактори за успешно сътрудничество: общи цели и взаимно доверие

 

Проучване, проведено сред 700 предприятия от различни европейски държави, сред които и България, показва, че споделените цели и ползи и взаимното довериеса ключовите фактори за успешно сътрудничество с университетите. Решаващо за доброто партньорство е както в компаниите, така и във висшите училища да бъдат ангажирани правилните хора – от ръководството до отделния служител, и комуникацията между двете страни да се базира на открит диалог и общо разбиране за предизвикателствата.
 
Формите на сътрудничество между университетите и бизнеса са най-различни и взаимно се стимулират  

Проект EMCOSU идентифицира и анализира различни модели и добри практики в сътрудничеството между висшите училища и бизнеса, сред които: стажантски програми, партньорство с кариерните центрове, актуализиране на учебните програми, създаване на модули за обучение в предприемачество, съвместни изследователски проекти, нови предприятия, алумни центрове и т.н.

Проучването показва също, че различните форми на сътрудничество взаимно се стимулират и увеличават ползите за всички страни. Стажантските програми например, отварят врати за други форми на партньорство, като изследователска и развойна дейност, създаване на съвместни научни звена, „start-up” компании и т.н.   

Кариерните центрове и стажовете са сред най-успешните практики на сътрудничество между компаниите и висшите училища 

Кариерните центрове са сред най-успешно функциониращите модели на партньорство между бизнеса и висшите училища. Такива са също стажантските програми и обученията на студенти в професионални умения и предприемачество, участието в общи научноизследователски проекти и обмяната на ноу-хау, създаването на съвместни учебни програми и възможности за продължаващо обучение. Стажовете се оказват главен механизъм за подбор, който се използва от ¾ от големите компании и приблизително от всяко второ малко и средно предприятие.

Висшите училища трябва да подобрят практическото измерение на преподаването и да предлагат повече практики и стажове

 

Практическите умения на студентите, необходими за успешната им реализация, се оценяват от 4/5 от анкетираните представители на бизнеса като най-важен резултат от сътрудничеството им с университетите. Затова и според работодателите е важно партньорството с висшите училища да е насочено към по-голяма практическа насоченост на преподаването и повече стажантски програми, за да осигури по-добро съответствие между уменията на завършващите и нуждите на пазара на труда. 

Бюрократичните пречки са най-голямото предизвикателство според компаниите за ефективното им партньорство с университетите

 

2/3 от анкетираните представители на бизнеса смятат, че бюрократичните пречки – огромната документация, формализъм и необходимостта от съгласуване на много нива – са най-голямата спънка за сътрудничеството им с университетите. Това е особено валидно за малките и средни предприятия, чиито капацитет е ограничен и оптимално използван.

Бюрокрацията засяга и тромавостта на националното законодателство в областта на висшето образование (акредитация и промени в учебните програми, привличане на лектори от бизнеса), както и защитата на интелектуална собственост.  

Друга ключова спънка се отнася до различните времеви хоризонти, мотиви и ценности на организациите в частния сектор и университетите

 

 
Голям брой интервюирани отбелязват, че хората в света на бизнеса са прагматични и пазарно ориентирани, докато хората в университетите са насочени предимно към създаването и разпространението на науката.Участниците в проучването многократно подчертават, че е нужно да се подобри ориентацията на висшето образование към нуждите на развиващите се професии и на пазара на труда. 

Капацитетът за научноизследователска дейност е от ключово значение както за предприятията, така и за висшите училища

 

Друга стратегическа област на сътрудничество включва развойна дейност, обмяна на know-how и иновации, партньорство в управлението на компании и университети чрез създаване на общи бордове и центрове. Необходимо е двете страни да подобрят капацитета си за научноизследователска дейност и създаване на иновации, което е от решаващо значение за развитието на организациите и конкурентоспособността на икономиката. 

Бъдещи предизвикателства  
 

Развитието на сътрудничеството между работодателите и университетите, следва да бъде обект на задълбочен мониторинг и анализ и занапред, не само в държавите – партньори по проекта EMCOSU, но и в другите страни от Европейския съюз, като се обърне внимание на възникващи нови практики, промени в националното законодателство, предизвикателства и резултати от взаимодействието.

Също така е необходимо да се обърне специално внимание на партньорството между академичните институции и малките и средни предприятия и неправителствения сектор, тъй като последните проучвания обхващат предимно практиките и опита на големите мултинационални компании и утвърдените университети.  

 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на авторите и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в нея.

 

Номер на проекта: 2012-2948/001-001.

 

  

Повече информация за проект EMCOSU можете да намерите на уебсайта www.emcosu.eu