Проучване на уменията за заетост на младите хора в България

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения за заетост“ се разбира съвкупността от качества, умения и способности, които помагат на хората да си намират работа и да се реализират успешно на пазара на труда.

Анкета за работодатели

Анкета за младежи

Доклад „Умения за заетост на младите хора в България“

Наръчник за работодатели

Наръчник за младежи

 

Проучването се провежда от Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) по проект, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.

No на проекта:
Програма:
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: