Създаване на рейтингова система на висшето образование в

http://rsvu.mon.bg
No на проекта:
Програма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурси
Водеща организация: Министерство на образованието и науката
Период на изпълнение: