Тематичен доклад по проект Умения за подкрепа на мигранти

TMM IO1 Desk Report BG

Първият интелектуален продукт в рамките на проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, финансиран от Европейската комисия, под програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение беше разработен от екипа на проекта, воден от ITG – Portage Salarial от Франция и партньори от 6 други държави – Фондация на бизнеса за образованието от България, Center for Social Innovation – CSI от Кипър, Iasis Amke Athens от Гърция, Mindshift Talent Advisory от Португалия, Solidaridad Sin Fronteras от Испания и Bahçeşehir Üniversitesi от Турция.

Тематичният доклад е създаден на база на анализ, проведен във Франция, Гърция, Кипър, Португалия, България, Испания и Турция. Докладът предоставя информация от участващите страни, свързана с:

настоящата ситуация и тенденциите при мигрантите, в частност свързани с образованието, обучението и трудовата заетост;

актуално законодателство, което оказва влияние на интегрирането на мигрантите;

политики и практики на национално ниво;

идентифициране на нуждите от обучение на специалистите работещи с мигранти с цел тяхната по-добра лична и професионална реализация.

Тематичният доклад е финализиран и скоро на уебсайта на проекта ще бъдат налични версии на английски, френски, български, гръцки, португалски, испански и турски език.

Можете да следите напредъка на проекта на https://www.facebook.com/TransversalModelForMigrants/
и http://www.transversalmodel.eu/

TMM IO1 Desk Report BG

Erasmus Logo TMM Logo Erasmus FR Logo

 Проект Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-04800 е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Taзи публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.