Заключителен семинар по проект CulTour

CULTOUR logo

CULTOUR logo

На 6 юни на национален семинар в София бяха представени продуктите и резултатите по проект CULTOUR, който има за цел да допринесе за подобряване на уменията и стимулиране на мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и обучение в междукултурни компетентности на работещите в сектора. В семинара се включиха близо 50 обучители, кариерни консултанти, експерти в професионалното образование и обучение и представители на туристическия сектор.

FBO culture event 3a

Проектът се изпълнява в 6 европейски държави, в които туризмът осигурява заетост на над 10% от работещото население. Голяма част от заетите в сектора нямат професионална квалификация, което се отразява и на качеството на услугите. Високата мобилност на работещите дава широки възможности за заетост, но и носи предизвикателства заради липсата на ключови умения. Сред тях са и междукултурните компетентности – важни за всички нива и длъжности в организациите в глобалния свят на многообразие.

FBO culture event 1a

Партньорството включва: SUD Concept – Корсика (Франция), ISQ (Португалия), INFODEF (Испания), Общината на Истанбул (Турция), Фондация на бизнеса за образованието (България и ERIFO (Италия). В рамките на проекта те създадоха следните интелектуални продукти: 

1: Проучване и доклад за нуждите от умения в туристическия сектор 

В първата фаза на проекта партньорите изготвиха преглед на националното законодателство, стратегически документи, проучвания и анализи в туристическия сектор, проведоха анкетни проучвания със 150 участници и интервюта с 60 професионалисти в 6-те държави. Изготвен беше подробен аналитичен доклад (на английски език) и резюме с основните изводи от проучването.

Докладът идентифицира 6 ключови междукултурни умения, нужни на работещите в туризма:

 • Междукултурна комуникация    

 • Междукултурна осъзнатост       

 • Междукултурна работа в екип  

 • Ориентация към клиента          

 • Решаване на проблеми 

 • Организационна култура.

Докладът очертава и основните предизвикателства за работещите в сектора и нуждите от обучителни материали и методики за развитие на междукултурните компетентности, които проектът адресира.

Основни изводи от проучването (презентация на български език)

Подробен аналитичен доклад (на английски език)

FBO culture event 9a

 
2: CULTOUR
програма за обучение в междукултурни умения за работещите в туризма
Програмата и свързаната с нея рамка за оценяване на резултатите от обучението са базирани на методиката и инструментите на Европейската квалификационна рамка(ЕКР) и ECVET. Програмата за обучение е с продължителност 60 часа общо за 6-те умения и е насочена към ниво IV от ЕКР.

Обучителна програма

 
FBO culture event 7a

3: CULTOUR Наръчник
Наръчникът е разработен въз основа на изводите от проучването. Той предоставя задълбочена информация за нови практически ориентирани подходи и методи за обучение в междукултурни умения на работното място в туристическия сектор.

Наръчник

FBO culture event 5a

4: CULTOUR Инструментариум
Инструментариумът е полезен ресурс с практическа информация за прякото прилагане на иновативни методи в обучението по междукултурните умения в туризма. Той съдържа набор от практически инструменти и методи, адаптирани към специфичните нужди на организациите и работещите в сектора. Инструментариумът на CULTOUR включва отворени образователни ресурси (OER), предназначени за учителите в ПОО и за обучители в компаниите от туристическия бранш.

Инструментариум

FBO culture event 4a

5: CULTOUR Онлайн център

Платформата предлага подробна информация за изпълнението на проекта CULTOUR постижения, събития и новини, описания на добри практики, линкове към важни ресурси и друга полезна информация. Оналйн центърът е свързан със социалните медии (Facebook, Twitter, LinkedIn), за да популяризира проекта и да допринесе за обмяната на опит и виртуалната мобилност.

www.cultourproject.eu

 

CULTOUR обучителна дейност

В рамките на проекта беше проведено обучение на екипите от партньорските организации, с цел обмяна на опит и изпитване на разработените методики. По този начин се създаде капацитет за обучение на обучители, който бе приложен в пилотирането на програмата на национално ниво.

 Corsica 2

Въздействие:

Проектът формира въздействие на няколко нива:

 • На педадогическо ниво – чрез създадените обучителни подходи, методологии и инструменти, базирани на практически изследвания, които могат да се адаптират и прилагат в различен контекст;
 • на ниво обучители (обучители, учители и съветници, и техните организации) – обогатяване на обучителните практики, използвани в ПОО в туризма;
 • подобряване на междукултурните компетентности, пригодността за заетост и мобилност на преките бенефициенти;
 • икономическо влияние – чрез подобряване на подготовката за пазара на труда в съответствие сновите умения, търсени от работодателите; 
 • технологично въздействие – чрез създаването на безплатните образователни източници на разположение онлайн чрез проектната платформа;   
 • социално въздействие насърчаване на по-добрата трудова интеграция на бенефициентите в участващи страни.

Проектът се финансира с помощта на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено гледната точка на автора и не Комисията не носи отговорност за информацията в нея. Номер на проекта 2015-1-FR01_KA202-015290.