Приключи аналитичната фаза по проект Be Positive

Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието е българския партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+.

Първият етап в реализирането на проект включи основно аналитични дейности, които имат за цел да представят адекватна картина на ситуацията, предизвикателствата и нуждите на младите безработни хора. В резултат на проведените дейности, във всяка партньорска държава беше създаден вътрешен национален доклад, който ще послужи за отправна точка в разработването на обучителната програма Be positive.

Аналитичните дейности включиха проучване на съществуващи ресурси, интервюта с кариерни консултанти, професионалисти от сферата на човешките ресурси и млади безработни хора. Допълнително, партньорите от Великобритания предоставиха въпросници на всички останали партньори, чрез които да се събере информация за основните предизвикателства и специфични нужди на младите хора и чрез които бяха обхванати поне по 20 човека във всяка страна..

Основните изводи и резултати от аналитичната фаза ще бъдат обсъдени по време на следващата партньорска среща, домакин на която ще бъде Фондация на бизнеса за образованието на 21 май 2015 в София, България.

Повече информация за проекта – http://www.bpositive.eu/