По-добри кариерни услуги и достъп до тях за хората в риск са резултатите от проект LINK

През септември приключва двугодишната инициатива LINK – Career Services for Better Jobs. Проектът имаше за цел да подобри качеството на кариерните услуги и достъпа до тях на клиенти в риск. Идеята е много актуална, тъй като над 125 милиона европейци днес са в риск от бедност и социално изключване, а кариерните услуги за тях са ограничени и като предлагане, и като качество.
 
По тази причина през 2010 стартира проектът LINK. Той беше насочен към подпомагащите специалисти, работещи в социалната сфера – синдикални експерти, обучители, консултанти от различни институции, които да бъдат обучени как да предоставят кариерно консултиране. Целева група на проекта бяха и кариерните специалисти, които нямат опит в работа с дълготрайно безработни, ниско квалифицирани, слабо образовани, мигранти, жени или възрастни, които се опитват да се върнат на пазара на труда.
 
Инициативата имаше за цел да внесе и адаптира цялостна обучителна програма, създадена и успешно приложена в над 10 европейски държави. Бяха обучени над 40 кариерни консултанти, работещи с хора в риск, у нас, в България, Полша и Испания, които в момента прилагат усвоените компетенции в работа с клиенти. У нас обучението преминаха 20 консултанти, които работят в бюра Достоен труд в цялата страна.
 
На 5 юли се проведе национален семинар по проекта LINK, на който бяха представени създадените обучителни материали – наръчник за кариерно консултиране на клиенти в риск, обучителна програма и инструментариум с близо 100 упражнения. В събитието се включиха повече от 60 кариерни консултанти, обучители, експерти в областта на консултирането, социални партньори и медии.
 
За да бъде улеснен достъпът до кариерни услуги на хората в тези групи, беше създадена и онлайн карта, на която са маркирани всички бюра по труда, консултантски услуги и кариерни центрове, които са налични в трите държави. Включването в картата е безплатно.
 
На финалната среща по проекта през септември в Барселона бяха представени резултатите от проекта и бяха привлечени нови партньори, които да разпространят създадените методически материали в Холандия, Португалия и Македония.
 
Проектът се изпълнява от 6 партньорски организации в 5 европейски държави: Фондация на бизнеса за образованието и Института за социални, икономични и синдикални изследвания (България); фондация SURT (Испания); Университета в Лодз (Полша); BWST (Австрия) и Folkuniversitetet (Швеция). Той е съфинансиран от Европейската комисия по програма Leonardo da Vinci – Трансфер на иновации.
 
Всички създадени материали, както и картата на кариерните услуги са свободно достъпни на сайта на проекта: www.link-project.eu
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, в рамките на подпрограма „Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации.