Проучване на уменията за заетост на младите хора в България

Проучването има за цел да установи доколко младите хора в България до 35-годишна възраст са пригодни за заетост и какви са уменията, които работодателите очакват те да притежават. Под „умения за заетост“ се разбира съвкупността от качества, умения и способности, които помагат на хората да си намират работа и да се реализират успешно на пазара … Продължение

Провеждане на обучения за личностно развитие и формиране на умения за заетост, както и за работа по проекти

Фондация на бизнеса за образованието разработи обучителни методики и материали и проведе обучение на педагогически специалисти.No на проекта: BG051PO001-4.3.02-0001Програма: Квалификация на педагогическите специалистиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2012, 2013

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Обучение и сертифициране на кариерни специалисти от 28 регионални кариерни центрове по международната програма GCDFПрограма: Оперативна програма за развитие на човешките ресурсиВодеща организация: Министерство на образованието и наукатаПериод на изпълнение: 2013

Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България

Проектът се финансира с подкрепата на Европейския Съюз чрез Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави, Агенция по заетостта. Основните цели на проекта са да бъдат събрани данни и да се направи оценка и анализ на политиката и практиката по интеграция на имигранти и подобряване на показателите (индикаторите) и методологиите за оценка на … Продължение

Национална програма за студентски стажове

Целта на програмата е да помогне на работодателите да наемат способни и мотивирани млади хора; на студентите – да надградят академичните си знания с практически умения; и на университетите – да реализират успешно своите възпитаници. Програмата популяризира студентските стажове като необходима част от обучението и механизъм за подобряване на връзката между образованието и бизнеса. Програмата … Продължение

Университетски кариерни центрове

Инициативата за изграждане на кариерни центрове стартира през 2005 г. в отговор на потребността на бизнеса от квалифицирани специалисти и като резултат от ангажираността на висшите училища с реализацията на студентите. Кариерните центрове подпомагат реализацията на студентите чрез информация за свободните позиции, работодателите и пазара на труда; услуги по кариерно консултиране; обучения за придобиване на … Продължение

EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling

EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling Адаптация на уеб-базиран инструимент за оценка на компетенциите на кариерните консултанти www.emevoc.net No на проекта: LLP-LdV/TOI/2007/LV/004Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновацииВодеща организация:Период на изпълнение:

L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers

L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers Мултимедия за създаване на умения за учене на нискоквалифицирани възрастни No на проекта: 2008-1-IT1-LEO04-00006 Програма:Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации Водеща организация: E.Ri.Fo (Италия)Период на изпълнение:

IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future

IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future Подпомагане на имигрантите да се адаптират и да намерят работа чрез подобряване на кариерните услуги, насочени към тяхwww.improvedfuture.se No на проекта: 2008-1-SE1-LEO05-00423 Програма: GrundtvigВодеща организация: FOLK (Швеция)Период на изпълнение: 2009 – 2011

Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning

Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning По проекта бяха създадени иновативна методика с различни игри, занимания и обучителни филмчета за стимулиране на автономното учене.www.pilgrimage-project.eu No на проекта: 2008-3468/001-001Програма: Грундвиг, многостранни проектиВодеща организация: ROC Nijmegen, ХоландияПериод на изпълнение: 2009 – 2011